ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
         
  รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน ประเภทการรับนักเรียน  
  ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูหนึ่งอนงค์  คำภาทู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน  20 คน

 
  ว20203 พลังงานหมุนเวียน ครูพรสวรรค์  สังวร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน  20 คน

 
  ว20213 โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ครูพรรณพิมล  ชินาช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน  20 คน

 
  ศ20214 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 ครูกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน  20 คน

 
  ง20223 ช่างแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน ครูปิยะวดี  สีหาสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน  20 คน