ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
         
  รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน ประเภทการรับนักเรียน  
  ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูสุกัลยา  เงินมั่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน  25 คน

 
  ว20205 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูพรสวรรค์  สังวร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน  25 คน

 
  ศ20213 โครงงานศิลปะ ครูกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน  25 คน

 
  ว20215 มัลติมีเดีย ครูพรรณพิมล  ชินาช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน  20 คน

 
  ง20215 การเลี้ยงปลาน้ำจืด ครูพรสวรรค์  สังวร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน  20 คน

 
  ง20225 โครงงานหัตถกรรม ครูปิยะวดี  สีหาสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน  20 คน