เข้าร่วมประชุมการเตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

3 มกราคม 2562