ต้อนรับคณะจากโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน

14 มีนาคม 2562