กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของครู ในการศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบความสำเร็จ ได้เป็นศิษย์ที่มีครู โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีสวมปลอกแขนให้คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่น ปีการศึกษา 2561 ด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์และให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือกออก และการกำจัดยุงลาย ในพื้นที่หมู่บ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2560
วันที่  4 มิถุนายน 2562   โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นประธานนักเรียนคือ นายพิทวัส  สาคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ผู้สมัครหมายเลข 3


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา   ยืนสงบนิ่งหน้าเสาธงหลังทำการเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นได้ลดธงชาติลงครึ่งเสาต่อมา นายวัฒนา  เตชะโกมล ได้กล่าวถึงประวัติ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมกับให้นักเรียนเอาแบบอย่างที่ดีของท่านมาใช้ในการเป็นคนดี และต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ 4 (ค่ายธรรมะ)
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4 ณ ศุนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน 23 ประการของในหลวงรัชการลที่ 9 รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุรพล  สืบพรหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันร้อยมาลัย

ม.ต้น

 

  1.เด็กหญิงอรสา  วุฒิเศลา

 

 

  2.เด็กหญิงชิดชนก  สีดา

 

 

  3.เด็กชายก้องกิดาการ  ไชยเศษ

 

2. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันร้อยมาลัย

ม.ปลาย

 

  1.นางสาวศิริญา  ผาระพรม

 

 

  2.นางสาวศิรินทิพย์  ฝางคำ

 

 

  3.นางสาวอรทัย  ใจราช

 

3. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันงานประดิษฐ์ใบตอง

ม.ต้น+ม.ปลาย

 

   1.เด็กหญิงบุญญารินทร์  กะริยะ

 

 

   2.เด็กชายจีรศักดิ์  นิพล

 

 

   3.นายธเนศ  สีหาธรรม

 

4. รางวัลชนะเลิศ

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ม.ต้น

 

   1.เด็กหญิงดลนภา  บุตรโคตร

 

 

   2.เด็กหญิงทราย  พรมมาสี

 

 

   3.เด็กหญิงลีลาวดี  แก่นธาตุ

 

5. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ม.ต้น

 

   เด็กชายภัทรดนัย  กิ่งแก้ว

 

6. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ม.ปลาย

 

   นางสาวพรพิมล  เสาะไธสง

 

7. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันการคัดลายมือ

ม.ต้น 

 

   เด็กหญิงอังสุมาลี  วงค์เสนา

 

ผลการแข่งขันรางวัลอื่นๆ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงานสังคมศึกษา

ม.ปลาย

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงานศิลปะ

ม.ปลาย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ม.ปลาย


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียนในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเยาวชนสายใหม่
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562  ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2211 เข้าปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการของส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (สปส.ศปป.2 กอ.รมน.) เป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานด้านการสร้างมวลชน เน้นมาตรการในระบบป้องกัน โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ 3 ระบบ 1. ระบบป้องกัน 2. ระบบการปราบปราม 3. ระบบบำบัดรักษา/ฟื้นฟู  เพื่อความมุ่งหมายป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน สนับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสถานศึกษา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
วันที่ 14  พฤษภาคม 2562  โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วเบ็ตตี้ แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนกิจกรรมต่างๆในการปฐมนิเทศ อันได้แก่ แนะนำงานวิชาการ งานหลักสูตร/วัดผล โดย นางพรพรรณ สมชาติ หัวหน้าการฝ่ายบริหารวิชาการ, นายกิติกร  บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นายศรชัย  ชินราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นางบุญล้อม  แก้วดอน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  จากนั้น เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมัคคุเทศก์น้อย
วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากพระครูปัญญาวโรบล เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ให้กับนักเรียนตัวแทน มัคคุเทศก์น้อย ในงานมาฆบูชาอาเซียน ที่ผ่านมาและได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน วัดและโรงเรียน และให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กอีกด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ สายที่ 1
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกแนะแนวการศึกาาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (ม.3), โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง (ป.6), โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว (ป.6), โรงเรียนบ้านหินสูง (ป.6), โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 17 (ป.6), โรงเรียนบ้านโนนก่อ (ม.3), โรงเรียนบ้านเหล่าคำ (ป.6), โรงเรียนบ้านป่าเลา (ป.6), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ (ป.6) เพื่อแจ้งกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนะแนวการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ สายที่ 2
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ออกแนะแนวการศึกาาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สายที่ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบากชุม (ป.6), โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (ป.6), โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ป.6), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร (ป.6), โรงเรียนบ้านพลาญชัย (ม.3), โรงเรียนบ้านป่าแขม - หนองเรือ (ม.3), โรงเรียนบ้านห้วยทราย (ม.3), โรงเรียนบ้านคอแลน (ม.3), โรงเรียนบ้านหนองกบ (ป.6), โรงเรียนบ้านขอนแป้น (ป.6) เพื่อแจ้งกำหนดการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมอำลารุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย) งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมรุ่นน้องอำลารุ่นพี่ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีการตั้งวงบูมให้กับม.6 บริเวณหน้าเสาธง และตั้งแถวมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผุ้ที่จะสำเร็จการศึกษา และภายในหอประชุมภูผาผึ้งได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อาทิเช่น การเปิดวีดีทัศน์จากนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครูอังสุมาลิน สาระสุข ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียน และครูเพ็ญนภา จันกันทะ ตัวแทนครูที่ปรึกษานักเรียน และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ออกมาบรรยายความรู้สึกที่ได้เรียนที่โรงเรียนนี้ และการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนชั้น ม.6/2 และการแสดงดนตรีจากวงดนตรีโรงเรียนบัวงามวิทยา บรรยาการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์อุบล, วัดพระธาตุหนองบัว  และวัดนาเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร, วัดป่าใหญ่, วัดหลวง, วัดใต้ และวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดปากแซง, หาดชมดาว และวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปศึกษาศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามเส้นทางต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดไรพัฒนา(หลวงปู่สรวง), น้ำตกสำโรงเกียรติ และตลาดการค้าช่องจอมจังหวัดศรีสะเกษ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโรจังหวัดสุรินทร์ และวัดพระธาตุเรืองรองจังหวัดศรีสะเกษ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ผามออีแดง และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (ศรีสะกษ อควาเรียม) จังหวัดศรีสะเกษ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และเป็นผู้อำนวยการค่ายฯ โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1, 3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4, 6 ได้เข้าค่ายในหลักสูตรเดินทางไกล และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และลูกเสือวิสามัญ ม.5 อยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 20 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betty Sport Day 61
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ฟ้า - แดงเกมส์ 61" วันที่ 2 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา วันนี้ตลอดทั้งวัน แอนมินจะมาอัพเดทความเคลื่อนไหว ความสนุกสนานให้แฟนเพจได้รับชมครับ "เบ็ตตี้ฯ เฮ้!!!

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------