กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2562
ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปลูกต้นตะแบก
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กร่วมกับนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำครูและนักเรียน ปลูกต้นตะแบก บริเวณพื้นที่ข้างสนามฟุตบอลของโรงเรียน เพื่อให้เป็นร่มเงาแก่นักเรียน จำนวน 10 ต้น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร "พระราชินี"
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 19.00น. ณ หอประชุมช้างน้อย  เขื่อนสิรินธร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีนายสนอง  มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร และทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินโครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งข้อซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" โดยให้องคืกรปกครองท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ได้รับการตรวจสอบ ประเมินห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยได้ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา, ระบบประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดกิจกรรม 9ส, การจัดการศึกษาโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับครูที่ย้าย
วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี้่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางทิราวรรณ์ บุญเสริม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มอบของที่ระลึกให้กับนางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งครูย้าย (นางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์)
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชีี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เดินทางสู่โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อทำการส่งนางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดย ดร.เพ็ญศรี บุญเดช รองผู้อำนวนการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนพํฒนาการศึกษา โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความรู้จากวิทยากร 3 ท่านคือ ดร.พูนศักดิ์ วิเศษแก้ว, ดร.เสาวลักษณ์ กมลศิลป์ และดร.มานิตย์ เหลื่อมกุมมาร ให้ความรู้กับคณะครู

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเขี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมรับฟังผลการปฏิบัติงานในด้าน MOU ต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวข้อการนำเสนอและผู้นำเสนอดังนี้ 1.ผลการปฏิบัติงานสถานศึกษา 4 ฝ่าย (นายประเสริฐ จูมลี) 2.งานประกันคุณภาพการศึกษา (นายกฤษณ์พงศ์ วรรณทอง) 3.การดำเนินงานกิจกรรม 9ส. (นางธรรญภร ขำเพ๊ชร) 4.การดำเนินการตามแผนพัฒนาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายรมย์รวินท์ เชิดชู) 5.การดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (นางสาวจิราพร มีแก้ว) 6.การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (นางบุญล้อม แก้วดอน) 7.การพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา (นายสิริชัย ภูพวก) จากนั้นคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ห้องศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ, ห้องสถานศึกษาพอเพียง, ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามฟุตบอลของโรงเรียนอีกด้วย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะจากโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยเข้าศึกษาดูงานในสวนของห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน, ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 งานสวนพฤษศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งครูเข้าร่วม "อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2562" ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำความรู้มาดำเนินการโครงการสวนฑฤษศาสตร์โรงเรียนที่จะขอเข้ารับการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เรืองแสงเกมส์ 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ อำเภอสิรินธร ประจำปี 2562 "เรืองแสงเกมส์" ภายใต้แนวคิด "สามัคคีกลมเกลียว หนึ่งเดียวสิรินธร" ซึ่งเป็นกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่งนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย ของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี โดยนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความรู้จากนายแสงจันทร์ ดวงระหว้า นิติกรชำนาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมตามโครงการอย่างพร้อมเพรียง

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสิรินธร" โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน ควบคุมโดยนายวรชัย ยืนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ และนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายปรัชญา วงษ์ชมภู ปลัดอาวุโสอำเภอเขมราฐ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยโรงเรียนเบ็ตตีี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแสดง และนำเสนอการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้คณะกรรมการได้รับชม และจัดนิทรรศการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู อบจ.อุบลฯ
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "หลักสูตรการประเมินผลงานและการพัฒนาข้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟรีสอร์ท โดยนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความรู้จาก นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้ในเรื่อง ระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (PLC : Professional Learning Community) และนายเทพสุริยา สะอาด วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง การประเมินผลงาน "ครู" เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 และในวันที่ 20 มกราคม นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร กล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวปิดการอบรม

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเมินผลงานข้าราชการครู อบจ.ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
วันที่ 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประเมินผลงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในรอบเดือนตุลาคม 2561 โดยนายกิติกร บุญเสริม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการประเมิน เพื่อขอให้มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประเมิน

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแุบลราชธานี จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2562" เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แข่งขันกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงาน โดย ว่าทีร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างโรงเรียน, การแข่งขันแชร์บอล, การแข่งขันวิ่งกระสอบ, การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว และการแสดงดนตรีจากวง "รวมดาว อบจ." โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการวิ่งเปรื้ยว

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีเชิดชู บูชาครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม โดยในปี 2562 นี้ พลเองประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญในวันครูคือ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียน 9ส. ได้รางวัล "ดีเด่น" 2. รางวัลโรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ ได้รางวัล "ดีเด่น" 3. นายประเสริฐ จูมลี ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ระดับ "ดี" 4. นายสิริชัย ภูพวก ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 5. นายอนวัช อินทรบุตร ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 6.นางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดี" 7. นางวรรณดี กุลบุญญา ได้รับรางวัลครูผู้สอนกีฬาดีเด่น ประเภท "มินิมาราธอน" 8. นางพรพรรณ สมชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น "ภาษาต่างประเทศ" 9. นางบุญล้อม แก้วดอน, นายกิติกร บุญเสริม, นางทิราวรรณ์ บุญเสริม, นางทิชากร พิมพ์ทอง และนายอนวัช อินทรบุตร ได้รับรางวัล "ครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมประชุมการเตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กและคณะครู เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กศน.สิรินธร ร่วมออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นางสุขุมาน พาสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิรินธร และคณะ นิเทศติดตามการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อเข้าร่วมดำเนินการสำรวจและร่วมเสนอแนะ, ออกแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะครูร่วมต้อนรับคณะและรับฟังคำแนะนำ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครูอำลานักเรียนเพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการ
วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เชิญคุณครูณัฐธิดา พรมบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ขึ้นกล่าวคำอำลานักเรียนและคณะครู เนื่องจากสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยได้ ซึ่งจะเดินทางไปรายงานตัว ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 4 มกราคม 2562 นี้ คณะครูและนักเรียนร่วมปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------