กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2562
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ และนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายปรัชญา วงษ์ชมภู ปลัดอาวุโสอำเภอเขมราฐ ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยโรงเรียนเบ็ตตีี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการแสดง และนำเสนอการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้คณะกรรมการได้รับชม และจัดนิทรรศการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู อบจ.อุบลฯ
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "หลักสูตรการประเมินผลงานและการพัฒนาข้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟรีสอร์ท โดยนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับความรู้จาก นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้ในเรื่อง ระบบกลไกการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (PLC : Professional Learning Community) และนายเทพสุริยา สะอาด วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง การประเมินผลงาน "ครู" เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 และในวันที่ 20 มกราคม นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร กล่าวขอบคุณวิทยากร และกล่าวปิดการอบรม

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเมินผลงานข้าราชการครู อบจ.ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
วันที่ 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประเมินผลงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในรอบเดือนตุลาคม 2561 โดยนายกิติกร บุญเสริม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการประเมิน เพื่อขอให้มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประเมิน

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแุบลราชธานี จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2562" เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของ 12 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แข่งขันกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงาน โดย ว่าทีร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างโรงเรียน, การแข่งขันแชร์บอล, การแข่งขันวิ่งกระสอบ, การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว และการแสดงดนตรีจากวง "รวมดาว อบจ." โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการวิ่งเปรื้ยว

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันครู ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีเชิดชู บูชาครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม โดยในปี 2562 นี้ พลเองประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญในวันครูคือ "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียน 9ส. ได้รางวัล "ดีเด่น" 2. รางวัลโรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ ได้รางวัล "ดีเด่น" 3. นายประเสริฐ จูมลี ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ระดับ "ดี" 4. นายสิริชัย ภูพวก ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 5. นายอนวัช อินทรบุตร ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 6.นางสาวเบญญทิพย์ ภิญโญพัฒนพงศ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดี" 7. นางวรรณดี กุลบุญญา ได้รับรางวัลครูผู้สอนกีฬาดีเด่น ประเภท "มินิมาราธอน" 8. นางพรพรรณ สมชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น "ภาษาต่างประเทศ" 9. นางบุญล้อม แก้วดอน, นายกิติกร บุญเสริม, นางทิราวรรณ์ บุญเสริม, นางทิชากร พิมพ์ทอง และนายอนวัช อินทรบุตร ได้รับรางวัล "ครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมประชุมการเตรียมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กและคณะครู เข้าร่วมประชุมการจัดพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กศน.สิรินธร ร่วมออกแบบศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 นางสุขุมาน พาสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิรินธร และคณะ นิเทศติดตามการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อเข้าร่วมดำเนินการสำรวจและร่วมเสนอแนะ, ออกแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะครูร่วมต้อนรับคณะและรับฟังคำแนะนำ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครูอำลานักเรียนเพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการ
วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เชิญคุณครูณัฐธิดา พรมบุตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ขึ้นกล่าวคำอำลานักเรียนและคณะครู เนื่องจากสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยได้ ซึ่งจะเดินทางไปรายงานตัว ณ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 4 มกราคม 2562 นี้ คณะครูและนักเรียนร่วมปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------