กิจกรรมชุมชนประจำปี 2561
กิจกรรม Kick Off โครงการ กฟผ.สิรินธร
วันที่  1 กรกฎาคม 2563  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดโครงการ EGAT Care Back to School
โดยการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฟูหลังสถานการณ์ COVID-19 ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ให้ทันวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ 33 ปี  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่  30 มิถุนายน 2563  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก มีหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการดังกล่าว ณ แปลงปลูกป่ายางนา แปลง 17 หมู่ 13  ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกป่าเกษตรธรรมชาติ
วันที่  17 มิถุนายน 2563  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวเกษตรธรรมชาติและปลูกป่าสืบสานปณิธานพ่อ กศน. อำเภอสิรินธร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมการดับไฟป่า และการใช้เครื่องมือดับไฟป่า
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าแก่นักเรียน ชุมชน  และองค์กร ในเขตพื้นที่ตำบลช่องเม็ก เพื่ออบรมให้ความรู้ในการดับไฟป่า และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยจ่าเอกยุติธรรม ซิงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก  เป็นประธานในพิธีเปิด

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมาฆบูชาอาเซียน 2563
วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการสานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน ฟังพระธรรมเทศนาอาเซียน ไทย-ลาว เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี


 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------