โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวอุไรพร  บรรพตาธิ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
สถิติจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ   [1]  [2]
นางบุญล้อม  แก้วดอน   [1]  [2]
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางทิวาวรรณ์  บุญเสริม
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น
นายนพดล  มูลหล้า
นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว
นายวรพงษ์  สูโคตร
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 
กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  

เหล่ากาชาดพบนักเรียนทุนพระเทพ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ดำเนินการจัดแผนออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการติดตามผลการเรียน และความประพฤติ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 8 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

         

------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเยาวชนทางสายใหม่
วันที่ 29 มกราคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ชบข.2202 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ให้กับนักรเยนโรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน
 

 

------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 22 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา
 

  

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  
  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้าศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นำโดยนายกรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบริหารจัดการ แและนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรในการเข้ามาศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับอย่างอบอุ่น
 

    

------------------------------------------------------------------------------------

  ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ขอรับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ผู้ขอรับการประเมิน มีทั้งหมด 4 คน คือ
1. นางทิวาวรรณ์  บุญเสริม ขอรับการประเมินเชี่ยวชาญ
2. นายวรชัย  ยืนมั่น      ขอรับการประเมินเชี่ยวชาญ
3. นายศรชัย  ชินราช   ขอรับการประเมินเชี่ยวชาญ
4. นางสาวรัตติการ  อ่อนโยน  ขอรับการประเมินชำนาญการ

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

ไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดทำพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน

 

      

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
ทำบุญตักบาตรช่องเม็ก
วันที่  28 มกราคม 2564  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญตักบาตร ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยมีนายอำเภอสิรินธรเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

      

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>

เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นายสวัสดิ์  ฤทธิ์สิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รองปลัด อบจ.อุบลฯ

นายอุทัย  วะรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ

นางบัณฑิตา  วงค์งาม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

   ตราโรงเรียน

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


 

   ตรวจสอบผลการเรียน

  ลงทะเบียนกิจกรรม
   ารางสอบ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


23 กุมภาพันธ์, 2564
เวลา 9:34:19


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com