โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ
นางบุญล้อม  แก้วดอน
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางสาวชมัยพร  วามสิงห์
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น
นายนพดล  มูลหล้า
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  
   มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน "โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ เด็กหญิงธันย์ชนก เสาอีง่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบ "โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ

            

------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนอยากรู้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเยาวชนอยากรู้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับรางวัลชมเชย  และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในลำดับต่อไป

  

------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 2561 (En Tech Day 2018)
วันที่ 18 -19 มกราคม 2561 ครูอนวัช อินทรบุตร และครูจันทร์จิรา ดาราสว่าง ได้นำนักเรียนจำนวน 15 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม (En Tech Day) ประจำปี 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1.แข่งขันจรวดขวดน้ำ ม.ต้น ผลการแข่งขัน (ตกรอบแรก) 2.การแข่งขันโยนไข่ ระดับก่อนอุดมศึกษา (ลำดับที่ 5) 3.การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม ระดับก่อนอุดมศึกษา ตกรอบแรก 4.การแข่งขันสะพานจำลอง ได้ลำดับที่ 8

  

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  

มอบเกียรติบัตร "ครูผู้ไม่มีวันลา" ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 งานบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูที่ได้รับรางวัลครูผู้ไม่มีวันลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามโครงการจัดงานวันครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีครูที่ได้รับรางวัลคือ 1.นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 2.นางบุญล้อม แก้วดอน ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.นายศรชัย ชินราช ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4.นายรมย์รวินท์ เชิดชู

      

------------------------------------------------------------------------------------

  รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ ต้อนรับคณะประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นำโดยนายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการผู้ประเมิน โดยได้รับชมการแสดงของนักเรียน การจัดทิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับครูบรรจุใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาบรรจุรับราชการใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5 คน 1.นางสาวพรสวรรค์ สังวร สอนในรายวิชาเกษตร 2.นางสาวสิริกร อนุคำ สอนในรายวิชาภาษาไทย 3.นางสาวศิรินภา รัชอินทร์ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4.นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5.นางสาวชนากานต์ ร่มศรี สอนในรายวิชาคหกรรม และมีการจัดการปฐมนิเทศแนวการปฏิบัติงานให้กับครูทั้ง 5 ท่าน นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
    ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและพนักงานโรงเรียบนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ทุกวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน" โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

      

------------------------------------------------------------------------------------

    ตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น15 ค่ำเดือน 11 ร่วมกับชาวตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ณ ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณหน้าด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

       

------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมประชุมคณะฝ่ายจัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายวรพงษ์ สุโตร ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะฝ่ายจัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อดำเนินการจัดนิทรรศการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว อ.สิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

   

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>
เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นางอรนุช  จินตะเวช
รองนายก อบจ.อุบลราชธานี
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปลัด อบจ.อุบลฯ

นายสุรกิจ  สุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

   ตราโรงเรียน

   โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น


 

   ตรวจสอบผลการเรียน

   ารางสอบ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


14 กุมภาพันธ์, 2561
เวลา 9:31:17


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com