โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ
นางบุญล้อม  แก้วดอน
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางสาวชมัยพร  วามสิงห์
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น
นายนพดล  มูลหล้า
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  
พิธีไหว้ครู เจิมตำราและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เจิมตำราและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

             

------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมจัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยปีนี้การจัดกิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า "ธงชาติไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย " 101 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2561

    

------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ

วันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายเธียรชัย พุทธรังษ๊ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมผูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประกอบไปด้วย สมุด และปากกาประราชทาน ถุงเท้า สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้รับกระเป๋าพระราชทานด้วย ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนอกจากจะได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว

       

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  

  ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผู้บริหาร
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการเข้าประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยได้เข้าประเมินการดำเนินการจัดการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 ) และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนด้วย

      

------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมสถาณการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของไทย
วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นายอนวัช อินทรบุตร และนางทิชากร พิมพ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วม"โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถาณการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

------------------------------------------------------------------------------------

  ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.อุบลฯ
วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 2 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   

------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกัยรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา" ณ บริเวณวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที

   

------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดย นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

   

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>
เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นางอรนุช  จินตะเวช
รองนายก อบจ.อุบลราชธานี
รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปลัด อบจ.อุบลฯ

นายสุรกิจ  สุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

   ตราโรงเรียน

   โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น


 

   ตรวจสอบผลการเรียน

   ารางสอบ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


08 ตุลาคม, 2561
เวลา 9:52:22


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com