โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวอุไรพร  บรรพตาธิ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
สถิติจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ   [1]  [2]
นางบุญล้อม  แก้วดอน   [1]  [2]
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น
นายนพดล  มูลหล้า
นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว
นายวรพงษ์  สูโคตร
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 
กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  

ต้อนรับพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
วันที่ 15 กันยายน 2563 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก หัวหน้าส่วนราชการ ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 

           

------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


               

------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 22-23  สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฐานส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ฐานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์กายภาพ


                 

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  

  อบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความคิด การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ครูสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ครูสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


 

------------------------------------------------------------------------------------

  รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ
วันที่ 7 กันยายน 2563 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประธานพิธีมอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กรุงเทพมหานคร การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Suffciency School : LSS) ในปี 2563

------------------------------------------------------------------------------------

  โรงเรียนเมืองสมเด็จ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนเมืองสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองสมเด็จ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ รับทราบปัญหาและให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  จึงได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจายการบริหารจัดการศึกษาให้ทุกฝ่าย เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
กิจกรรม Kick Off โครงการ กฟผ.สิรินธร
วันที่  1 กรกฎาคม 2563  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดโครงการ EGAT Care Back to School
โดยการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฟูหลังสถานการณ์ COVID-19 ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ให้ทันวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ 33 ปี  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


       

------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่  30 มิถุนายน 2563  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก มีหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการดังกล่าว ณ แปลงปลูกป่ายางนา แปลง 17 หมู่ 13  ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

       

------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกป่าเกษตรธรรมชาติ
วันที่  17 มิถุนายน 2563  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวเกษตรธรรมชาติและปลูกป่าสืบสานปณิธานพ่อ กศน. อำเภอสิรินธร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

    
   

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>

เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นายสวัสดิ์  ฤทธิ์สิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รองปลัด อบจ.อุบลฯ

นายอุทัย  วะรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

   ตราโรงเรียน

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


 

   ตรวจสอบผลการเรียน

  ลงทะเบียนกิจกรรม   ารางสอบ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


16 กันยายน, 2563
เวลา 9:31:56


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com