วันเดือนปี

กิจกรรม

14 มกราคม 2561 วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบ 20 ปี
10-11 มกราคม 2561 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
24-26 ธันวาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
10-21 ธันวาคม 2561 ดำเินินการแก้ผลเรียน ครั้งที่ 2 (เฉพาะ ม.3 และ ม.6)
1-9 พฤศจิกายน 2561 ดำเินินการแก้ผลเรียน ครั้งที่ 1
29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
29 ตุลาคม 2561 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1-3 ตุลาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
18 กันยายน 2561 พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ
18-19 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4 เมษายน 2561 มอบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2560
2 เมษายน 2561 มอบวุฒิบัตรและใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน
ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560
2 เมษายน 2561 สอบคัดเลือกห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1
30 มีนาคม 2561 ประกาศรายชืือนักเรียนที่สมัครเรียน ม.1 และ ม.4
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
25-28 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
19 มีนาคม 2561 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
10 กุมภาพันธ์ 2561 แข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ม.ต้น
8-9 กุมภาพันธ์ 2561 แข่งขันโครงการคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศ
6 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรัีบครูบรรจุใหม่ 5 ท่าน
11-12 มกราคม 2561 กีฬาสีภายในโรงเรียน
8-9 มกราคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
25-27 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
19 ธันวาคม 2560 นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 9ส
24 พฤศจิกายน 2560 วันวชิรวุธ
23 พฤศจิกายน 2560 นักกีฬาพบ นายกอบจ.
22 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ประชุมวัฒนธรรมตำบล
21 พฤศจิกายน 2560 บริจาคเลือด
21 พฤศจิกายน 2560 ประชุมการสอบ นศท.
10 พฤศจิกายน 2560 Big Cleanning Day
3 พฤศจิกายน 2560 ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก
3 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรห้องเรียน 9ส. ดีเด่น
30 ตุลาคม 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน "สัปดาห์หนังสือ"
27 ตุลาคม 2560 พิธีมอบรางวัลให้นักกีฬา ตัวแทนภาคอีสานไปแข่งขันระดับประเทศ
26 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙
25 ตุลาคม 2560 มอบทุนนักเรียนบ้านสวนป่า
23 ตุลาคม 2560 วันปิยะมหาราช
5 ตุลาคม 2560 ตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11
4-6 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
21 กันยายน 2560 มอบพันธุ์ไม้ให้โรงเรียนบ้านพลาญชัย
21 กันยายน 2560 เขิื่อนสิรินธร มอบชุดกีฬาให้นักเรียน
20 กันยายน 2560 จัดค่ายเยาวชน ณ บ้านบากชุม
18 กันยายน 2560 ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
1 กันยายน 2560 กิจกรรม English Camp 2017
13 กันยายน 2560 ให้ความรู้โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
8 กันยายน 2560 พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ
8 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
6 กันยายน 2560 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา
5 กันยายน 2560 ทำบุญตักบาตร วันขึ้น 15 ค่ำ ประจำเดือนกันยายน 2560
4 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะจากโรงเรียนครบุรี นครราชสีมา
2 กันยายน 2560 อบรม To Be Number One
30 สิงหาาคม 2560 ศึกษาประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี
30 สิงหาาคม 2560 ตรวจสุขภาพฟัน
29 สิงหาาคม 2560 อบรมการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล
27 สิงหาาคม 2560 แข่งขันเทเบิลเทนนิส โตโยต้าดีลักซ์ (ดอกบัวคัพ)
26-27 สิงหาาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต
23 สิงหาาคม 2560 รับมอบหนังสือจาก พ.ต.อ.ศานิตย์ โพธิพรหม
23 สิงหาาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2560
23 สิงหาาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
16-18 สิงหาาคม 2560 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
19 สิงหาาคม 2560 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
18 สิงหาาคม 2560 กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์
18 สิงหาาคม 2560 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
17-18 สิงหาาคม 2560 ค่ายคณิตศาสตร์
17 สิงหาาคม 2560 โครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยา
13-14 สิงหาาคม 2560  อบเรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
12-20 สิงหาาคม 2560 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9
11 สิงหาาคม 2560 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
11 สิงหาาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10-20 สิงหาาคม 2560 การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดอุบลราชธานี
9 สิงหาาคม 2560 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ
8 สิงหาาคม 2560 รับบริจาคพันธุ์ไม้ เพื่อปลูกในโรงเรียน
4 สิงหาาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหาร และครู จาก จ.ร้อยเอ็ด
3-4 สิงหาาคม 2560 เข้าค่ายทักษะชีวิตความเป็นผู้นำ
3 สิงหาาคม 2560 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้พลังงานบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
1 สิงหาาคม 2560 อบรมเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า
1 สิงหาาคม 2560 โครงการ "อบจ.พาหมอ มาคำคีง"
31 กรกฎาคม 2560 รับมอบเชื้อเห็ดจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP สิรินธร
28 กรกฎาคม 2560 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ที่อำเภอสิรินธร
27 กรกฎาคม 2560 พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ วัดคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
27 กรกฎาคม 2560  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 10
27 กรกฎาคม 2560 อย.น้อยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
26 กรกฎาคม 2560 โครงการผืนป่าอาเซียน ASEAN FOREST PROJECT
19-21 กรกฎาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
13-14 กรกฎาคม 2560 คณะครู บุคลากร ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง จ.ร้อยเอ็ด
7 กรกฎาคม 2560 ถวายเทียนพรรษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน
6 กรกฎาคม 2560 โครงการ กอรมน. อบรมนักเรียน
4 กรกฎาคม 2560 ประเมิน SBMLD
4 กรกฎาคม 2560 ประเมินนิเทศนักศึกษาฝึกสอน
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่
28 มิถุนายน 2560 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
22 มิถุนายน 2560 โครงการพออยู่ พอกิน ดินเบ็ตตี้
21-23 มิถุนายน 2560 อบรมวิจัยครู
21 มิถุนายน 2560 ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
17 มิถุนายน 2560 อบรมวินัยครู
16 มิถุนายน 2560 ช่างน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
15 มิถุนายน 2560 รณรงค์ให้ความรู้เอดส์
14 มิถุนายน 2560 ฝึกวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหาร
14-15 มิถุนายน 2560 อบรมเยาวชนทางสายใหม่
12-14 มิถุนายน 2560 โครงการพี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน
10 มิถุนายน 2560 อบรม PIM
10 มิถุนายน 2560 ผ้าป่าวัดภูนกยูง
9 มิถุนายน 2560 จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
9 มิถุนายน 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560
8 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู
8-9 มิถุนายน 2560 อบรมอนามัยเจริญพันธุ์
6 มิถุนายน 2560 มองรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
5 มิถุนายน 2560 ปลูกป่า ชุมชน-คน กฟผ.
31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
27 พฤษภาคม 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด
25 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
8 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
4 พฤษภาคม 2560 อบรมสวนพฤษศาสตร์
1 เมษายน 2560 สอบคัดเลือกห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
1 เมษายน 2560 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับวุฒิการศึกษา
27-30 มีนาคม 2560 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
20 มีนาคม 2560 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
8-10 มีนาคม 2560 อบรมสวนพฤกษศาสตร์
8-10 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
7 มีนาคม 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
6 มีนาคม 2560 ทัศนศึกษา ม.6
5-6 มีนาคม 2560 อบรมพัฒนาศักยภาครู 8 กลุ่มสาระฯ
3 มีนาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
28 กุมภาพันธ์ 2560 ทัศนศึกษา ม.1-ม.5
26 กุมภาพันธ์ 2560 รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้
25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
23 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
22 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมแนะแนวคำ แนะนำงาน
21 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมพี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนชายแดน
11 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน
ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี 
11 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรม To Be Number 1
10-11 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมโครงการ "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ"
2 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ให้นายสงวน  แสงชาติ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และ นายวัฒนา  เตชะโกมล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นั้นโรงเรียนจึงขอเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานเลี้ยง ต้อนรับ – เลี้ยงส่ง ผู้บริหารสถานศึกษาในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 2
27-28 มกราคม 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ ภูจองนายอย
26-27 มกราคม 2560 กีฬาสีภายใน
19-20 มกราคม 2560 ค่ายคณิตศาสตร์
19-20 มกราคม 2560 ค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
19-20 มกราคม 2560 ค่ายลูกเสือ ม.3-ม.6
19-20 มกราคม 2560 ค่ายลูกเสือ ม.2
19 มกราคม 2560 ค่ายลูกเสือ ม.1
12-13 มกราคม 2560 การแข่งขันทักษะงานวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ
16 มกราคม 2560 วันครู
11 มกราคม 2560 เด็กหญิงดวงหทัยวรรณ  มูลหล้า  พบนายกรัฐมนตรี
เนื่องในในวันเด็กแห่งชาติ
5-6 มกราคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองอีดำ  จังหวัดศรีสะเกษ
30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
27-29 ธันวาคม 2559 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
18 ธันวาคม 2559 แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา
17-18 ธันวาคม 2559 ตามรอยความสัมพันธ์ไทย-เวียตนาม
14 ธันวาคม 2559 ประเมิน 9 ส
29 พฤศจิกายน 2559 อบรมโรงเรียนเฮ็ดดี ครูสิริชัย, ครูหนึ่งอนงค์ และครูทิชากร
 28-2 พ.ย.- ธ.ค. 2559 เยาวชนดาวเด่นภาคใต้
28-30 พฤศจิกายน 2559 คนเก่งท้องถิ่น ด.ญ.สมหมาย  แก้ววงษา
25 พฤศจิกายน 2559 วันวชิราวุธ
23-25 พฤศจิกายน 2559 แข่งขันระดับประเทศ "ขยับความคิด พิชิตปัญหา"
23 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
22 พฤศจิกายน 2559 สภากาชาดออกเยี่ยมนักเรียนทุนพระเทพฯ
22 พฤศจิกายน 2559 รวมพลังความภักดี
17 พฤศจิกายน 2559 แปรอักษร
6 พฤศจิกายน 2559 บำเพ็ญกุศล ณ วัดคำเขื่อนแก้ว
23 ตุลาคม 2559 วันปิยะมหาราช
19 ตุลาคม 2559 บำเพ็ญกุศล ณ วัดคำเขื่อนแก้ว
14 ตุลาคม 2559 ร่วมถวายความอาลัย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ  สู่สวรรคาลัย