ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

จำนวนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา  2562

ระดับชั้น

ห้อง

ชาย

หญิง

รวม

รวมระดับ

ม.1

1/1

14

16

30

91

1/2

13

16

30

1/3

13

19

32

รวม ม.1

40

51

91

ม.2

 2/1

18

21

29

 157

 2/2

 21

20

 41

 2/3

 19

20

 39

 2/4

 20

18

 38

รวม ม.2

80

77

157 

ม.3

 3/1

 9 

24 

33 

146

 3/2

 15

27

 42

 3/3

 22

18

 40

 3/4

 23

8

 31

รวม ม.3

 69

77 

146 

รวม ม.ต้น

 189

205 

394

 

ม.4

 4/1

6

22

28

88

 4/2

2

28

30

  4/3 

21

9

30

รวม ม.5

 29

59 

88 

ม.5

 5/1 

15

28

43

83

 5/2 

21

19

40

รวม ม.4

 36 

47 

83 

ม.6

 6/1

5

21

26

106

 6/2

4

20

24

 6/3

15

13

28

 6/4

11

17

28

รวม ม.6

 35

71 

106 

รวม ม.ปลาย

100

177

277

 

รวมทั้งสิ้น

289

382

671

 

ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2562