ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

จำนวนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา  2561
 
ระดับชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม รวมระดับ
ม.1  1/1 19 19 38 147
 1/2 18 19 37
 1/3 18 18 36
 1/4 18 18 36
รวม ม.1 73 74 147
ม.2  2/1 11 26 37 152
 2/2 17 24 41
 2/3 25 15 40
 2/4 25 9 34
รวม ม.2 78 74 152
ม.3  3/1 7 30 37 135
 3/2 14 21 35
 3/3 18 13 31
 3/4 22 10 32
รวม ม.3 61 74 135
รวม ม.ต้น 212 222 434 434
ม.4  4/1 14 28 42 84
 4/2 23 19 42
รวม ม.4 37 47 84
ม.5  5/1 5 23 28 120
 5/2 5 24 29
 5/3 17 13 30
 5/4 14 19 33
รวม ม.5 41 79 120
ม.6  6/1 5 24 29 90
 6/2 1 23 24
 6/3 29 8 37
 6/4 - - -
รวม ม.6 35 55 90
รวม ม.ปลาย 113 181 294  
รวมทั้งสิ้น 325 403 728  

ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน 2561