ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
         
  รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียน
 
    กลุ่ม 1        
  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูหนึ่งอนงค์  คำภาทู

จำนวน  32 คน


 
  ว20202 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ครูธรรญพร  ขำเพ็ช

จำนวน  32 คน


 
  ว20212 การสร้างสื่อ E-Book ครูพรรณพิมล  ชินาช

จำนวน  32 คน


 
  20207 ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2 ครูกิติกร  บุญเสริม

จำนวน  32 คน


 
    กลุ่ม 2        
  พ20202 ฟุตซอล 1 ครูวรชัย  ยืนมั่น

จำนวน  32 คน


 
  ศ20226 รำวงมาตรฐาน ครูกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง

จำนวน  32 คน


 
  ง20226 ช่างถนอมอาหาร ครูชนากานต์ ร่มศรี

จำนวน  32 คน


 
  ง20226 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุท้องถิ่น ครูปิยะวดี  สีหาสาร

จำนวน  32 คน