ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
         
  รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียน
 
  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูหนึ่งอนงค์  คำภาทู

จำนวน  20 คน


 
  ว20204 อนุกรมวิธาน ครูบุญล้อม  แก้วดอน

จำนวน  20 คน


 
  ว20214 โปรแกรมตารางทำงาน ครูพรรณพิมล  ชินาช

จำนวน  20 คน


 
  ศ20217 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 2 ครูกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง

จำนวน  20 คน


 
  ง20213 เศรษฐกิจพอเพียง ครูพรสวรรค์  สังวร

จำนวน  20 คน