ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
         
  รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ครูผู้สอน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียน
 
    กลุ่ม 1        
  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครูสุกัลยา  เงินมั่น

จำนวน  32 คน


 
  ว20206 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ครูจันทร์จิรา ดาราสว่าง

จำนวน  32 คน


 
  ศ20205 ดนตรีพื้นบ้าน ครูศรชัย  ชินราช

จำนวน  32 คน


 
    กลุ่ม 2        
  ว20216 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น รูทิชากร  พิมพ์ทอง

จำนวน  37 คน


 
  ง20216 โครงงานเกษตรกรรม ครูพรสวรรค์  สังวร

จำนวน  37 คน