หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

                เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความสามารถ ในทางวิชาการลูกเสือเพิ่มขึ้นจากที่เรียนมา ในระดับต้น  คือ ลูกเสือตรี โท เอก

                เพื่อให้ลูกเสือได้มีความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะตนเองในแต่ละวิชาที่เรียนมาได้ดียิ่งขึ้น

                เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือได้เรียนในวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจเป็นพิเศษ

                เพื่อให้ความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือมากยิ่งขึ้น

                เพื่อให้ลูกเสือได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

 

คำอธิบายรายวิชากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒

             เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในทางวิชาการลูกเสือเพิ่มขึ้นจากที่เรียนมาในระดับต้น  คือ ลูกเสือตรี โท เอก  มีความสามารถ ฝึกฝนทักษะตนเองในรายวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจ      เป็นพิเศษ  มีความซาบซึ้งในกิจการลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

 

ตัวชี้วัด

ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ

๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย

๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต

๒.๑ ปฏิบัติตรงกับความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย วาจา ใจ

๒.๒ ปฏิบัติตรงกับความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ 

ข้อที่ ๓ มีวินัย

๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้

๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ 

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง

๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม

๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน

๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

๖.๒  ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

 ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย

๗.๑  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที

๗.๒  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๗.๓  อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ

๘.๑  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

๘.๒  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม

   

หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

            เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ   เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ขนาดด้านละ ๓ ซม. ตามแบบพื้นสีกากีภายในมีรูปช่อชัยพฤกษ์สีขาว ๒ ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชัยพฤกษ์ มีหน้าเสือสีทอง  เครื่องหมายนี้  ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวาซึ่งลูกเสือจะต้องสอบหัวข้อรายวิชาตามที่กำหนด  ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนทั้งหมด ๔๐  ชั่วโมง  ดังนี้

หน้าที่พลเมือง                                                   ชั่วโมง                  

สิ่งแวดล้อม                                                        ชั่วโมง

การเดินทางสำรวจ                                              ชั่วโมง

การแสดงออกทางศิลปะ                                        ชั่วโมง

สมรรถภาพทางกาย                                              ชั่วโมง

อุดมคติ                                                              ชั่วโมง

กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ                                       ชั่วโมง

บริการ                                                               ชั่วโมง

๙.   ทบทวนและสอบ                                                 ชั่วโมง

                                 รวม                        ๔๐              ชั่วโมง

 

 

หลักสูตรเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

                ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ       ได้ดังต่อไปนี้

นักผจญภัย                                 ๘.   นักดนตรี

นักดาราศาสตร์                           ๙.   นักกีฬา

นักเดินทางไกล                            ๑๐นักกรีฑา

หัวหน้าคนครัว                            ๑๑ นักพิมพ์ดีด

นักบุกเบิก                                  ๑๒ บรรณารักษ์

นักธรรมชาติวิทยา                        ๑๓นักว่ายน้ำ

นักสะสม

 

เครื่องหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   

 

                ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   อาจได้รับสายยงยศได้  โดยจะต้อง

            สอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก

          สอบได้วิชาพิเศษ  “นักผจญภัย”

๓.     สอบได้วิชาพิเศษวิชาต่อไปนี้   อีก  ๒  วิชา  คือ  นักดาราศาสตร์,  นักอุตุนิยมวิทยา,       การจัดการค่าย   พักแรม, ผู้พิทักษ์ป่า, นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย, นักธรรมชาติวิทยา

          ต้องถักสายยงยศ (สายหนัง ได้ด้วยตัวเอง


 

โครงสร้างกิจกรรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  

เรื่องที่

สาระการเรียนรู้

..

หมายเหตุ

หน้าที่พลเมือง

 

 

-  ประวัติการลูกเสือไทยและวิธีดำเนินการของขบวนการลูกเสือโดยย่อ

-  การเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบัน

 

 

สิ่งแวดล้อม

ความหมายของสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์

-  วิธีการอนุรักษ์สัตว์ และพืชในท้องถิ่น

-  ข้อพึงระวังในการอยู่ค่ายพักแรม

-  ชนิดของมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติงานตามโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

 

การสำรวจ

-  หลักในการเดินทางสำรวจด้วยเท้าที่ถูกต้องปลอดภัย

-  การจัดอาหารและอุปกรณ์  เวชภัณฑ์

-  การทำแบบรายงานสำรวจ ลักษณะของการรายงาน

-  ความจำเป็นในการจัดทำแบบรายงาน

 

การแสดงออกทางศิลปะ

 

 

-  ศิลปการแสดง  เช่น ดนตรี  ละคร  ฟ้อนรำ 

-  ทัศนศิลป์และวาดภาพระบายสี ปั้น ถ่ายภาพ ฯลฯ

-  การช่าง  เช่น พิมพ์ภาพด้วยวิธีสกรีน  แกะสลักไม้

ศิลปะทางอักษรศาสตร์ และศิลปการวิจารณ์

 

 

สมรรถภาพทางกาย

-  มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-  ความหมาย  ชนิดและโทษของสิ่งเสพติด

-  กีฬาไทย  และกีฬาสากลประเภทต่าง ๆ

 

อุดมคติ

-  กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ

-  ศีล ๕  และศีล ๘

-  อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  และอาราธนาพระปริตร

-  หลักสำคัญในพุทธศาสนาหมวดธรรมวิภาค  และหมวดคิหิปฏิบัติ

 

กิจกรรมที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ

-  กฎแห่งความปลอดภัย

-  กิจกรรมที่ใช้กำลังกาย

-  กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา

-  กิจกรรมวิทยาการ

 

 

การบริการ  หลักสูตรลูกเสือสำรอง  ๔  ชั่วโมง

-  ความหมายของชุมชน  การบริการ  และการพัฒนาชุมชน

-  กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-  กฎของลูกเสือกับการให้การบริการชุมชน

-  การปฐมพยาบาล  และหลักการปฐมพยาบาลโดยทั่วไป

-  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิธีต่าง ๆ

-  เหตุฉุกเฉินและการบริการ