หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้บำเพ็ญประโยชน์

ลักสูตรสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ (Senior Guides)
หลักการ

          กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มเด็กอายุ
15 ปีขึ้นไป  หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเป็นชุมนุมบำเพ็ญประโยชน์  ตามทระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งหมวดกิจกรรมโรงเรียนสามารถเปิดเป็นชุมนุมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเข้าเป็นสมาชิกได้เหมือนกับชุมนุมอื่นๆ โดยสมาชิกเลือกทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามหลักสูตรที่วางไว้ คือ G-U-I-D-E
 วิธีการฝึกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่
         
1. สำรวจความสนใจของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ว่า มีความต้องการจะทำกิจกรรมเรื่องใดก่อนหลัง (G-U-I-D-E)
         
2. ให้สมาชิกร่วมกันวางแผน เสนอกิจกรรมต่างๆ และดำเนินการตามโครงการเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ประเมินผลและสรุปร่วมกับหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
         
3. หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนำ และดูแลให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณสมบัติของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
           
1. มีอายุ 15-20 ปี หรือระดับชั้น ม.4-.6 หรือสูงกว่านั้น
         
2. เคยเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง ถ้ายังไม่เคยเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลางมาก่อน ต้องศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ คำปฏิญาณ กฎ ประวัติผู้บำเพ็ญประโยชน์สากลและไทย และปฏิญาณตนเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์
         
3. เข้าร่วมชุมนุม ฝึกอบรม  และปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรกำหนด
กิจกรรมบังคับ
.. 401         ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เบื้องต้น
.. 402         การเผยแพร่กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวาง
.. 403         การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
.. 404         ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และสามารถแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
.. 405         การพัฒนาบุคลิกภาพ
.. 406         ความรู้ความสามารถเรื่องชีวิตกลางแจ้ง

เนื้อหาหลักสูตร
         
.. 401 ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เบื้องต้น
          คำอธิบายกิจกรรม  ศึกษาและวางแผนจัดการชุมนุมในหมู่และหมวดของตน โดยใช้ระบบหมู่ และวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประวัติของกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ประเทศไทยและสากล คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ รหัส เงื่อน ประวัติธงชาติไทย และความหมายของธงผู้บำเพ็ญประโยชน์ การปฏิญาณตนเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์
         
         
.. 402  G=Guiding in the wider world     (การเผยแพร่กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวาง)
          คำอธิบายกิจกรรม  ศึกษาและวางแผนการจัดการชุมนุมในหมู่ และหมวดของตนโดยใช้ระบบหมู่ และวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการเผยแพร่กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างดี สามารถแนะนำให้ผู้อื่นได้เข้าใจและสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          แนวการจัดกิจกรรม   เช่น
         
- ติดต่อกับเพื่อนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่างโรงเรียน
         
- จัดนิทรรศการ ข่าวสาร สื่อ ประชุม สัมมนา เพื่อเผยแพร่กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างไกล
         
- จัดกิจกรรมเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมตามภาคต่างๆ ของสมาคมฯ
         
- มีความสามารถ และประสบการณ์ในการช่วยเหลือหัวหน้าหมวดในการจัดกิจกรรมให้แก่ บพ. รุ่นกลาง หรือรุ่นนกสีฟ้า
         
- เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของการเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งสามารถชี้แจงให้บุคคลอื่นๆ ได้เข้าใจการเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์และเข้าใจกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
         
- พร้อมที่จะเป็นครอบครัวเจ้าภาพรับรองสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
         
- จัดชุมนุมสมาชิกที่บ้านตนเองหรือที่เหมาะสมในชุมชนของตนเองได้
         
- จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ทำรายการลงหนังสือพิมพ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน
         
         
.. 403  U=Usefulness in Public & Community Service   (การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน)
          คำอธิบายกิจกรรม ศึกษาและวางแผนการจัดการชุมนุมในหมู่ และหมวดของตน โดยใช้ระบบหมู่และวิธีการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในเรื่อง การจัดหรือร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมทั่วไป รวมทั้งสามารถจัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ (Service Camps) อย่างมีประสิทธิภาพ
          แนวทางการจัดกิจกรรม  ได้แก่
         
- ร่วมมือกับหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการจัดค่ายนกสีฟ้า/รุ่นกลาง
         
- จัดค่ายบริการชุมนุมเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น เป็นพี่เลี้ยงเด็กเล็กสอนหนังสือเด็กยากจนในชุมชนแออัด
         
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
         
- มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน เช่น บริการในห้องสมุด  ศูนย์หนังสือในชนบทช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ การสื่อข่าว


         
.. 404   I= Intelligence in First Aid & Emergencies  (ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และสามารถแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน)
          คำอธิบายกิจกรรม   ศึกษาและวางแผนจัดการชุมนุมในหมู่และหมวด โดยใช้ระบบหมู่และวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในเรื่อง การฝึก และพัฒนาความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพ และการแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน สามารถนำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
          แนวทางการจัดกิจกรรม  ได้แก่
         
- ทำโครงการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
         
- ให้ความร่วมมือในการวางแผนโครงการสุขภาพในโรงเรียนร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
- สามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในระดับต่างๆได้
         
- มีประสบการณ์ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล และสถานีอนามัย  เป็นต้น
         
- มีประสบการณ์ในการช่วยหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน
         
         
.. 405   D= Development in Personal Attributes  (สามารถพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ)
          คำอธิบายกิจกรรม  ศึกษาและวางแผนการชุมนุมในหมู่และหมวดโดยใช้ระบบหมู่และวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในเรื่อง การฝึก และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดำรงชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน
          แนวทางการจัดกิจกรรม  ได้แก่
         
- ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักการสมาคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
         
- ฝึกการเป็นผู้นำ รู้จักการแก้ปัญหา  ถามตอบได้อย่างชาญฉลาด
         
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
         
- สมารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีเป้าหมาย
         
- สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง อย่างมีความเชื่อมั่น
         
- สามารถเข้าร่วมประชุม สัมมนาได้
 

          .. 406  E= Efficiency in Outdoor Life      (ช่ำชองในชีวิตกลางแจ้ง)
          คำอธิบายกิจกรรม  ศึกษาและวางแผนการชุมนุมในหมู่และหมวดโดยใช้ระบบหมู่และวิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในเรื่อง การฝึก และพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการใช้ชีวิตทั้งในบ้าน นอกบ้าน และต่างประเทศ ใช้ชีวิตกลางแจ้ง สามารถวางแผนและดำเนินการจัดการค่ายพักแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          แนวทางการจัดกิจกรรม  ได้แก่
         
- สามารถดำรงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างเรียบง่าย และชักชวนให้ผู้อื่นได้เห็นความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
         
- สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างเชื่อมั่น และมีมาตรฐานที่ดี
         
- เรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ในสังคมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
         
- รู้จักการระวัง อนุรักษ์ธรรมชาติและปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
         
- สามารถใช้ชีวิตตามสภาพความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างมีความสุข
 

หมายเหตุ
         
1. สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ที่ยังไม่เคยเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลางมาก่อนต้องศึกษาและทำกิจกรรม บ..401 ส่วนกิจกรรม บ..402-406 จะต้องศึกษาและทำกิจกรรมใดก่อนหลัง แล้วแต่ความต้องการของสมาชิก
         
2. เมื่อสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ทำกิจกรรม บ..401 แล้ว ให้ปฏิญาณตนได้
         
3. เครื่องหมายแสดงความสามารถของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ เป็นดาว 5 แฉก สมาชิกผู้ใดได้รับดาว หมายความว่า สมาชิกผู้นั้นได้ปฏิบัติตามกิจกรรม บ..402-406 ครบถ้วน
         
4. กิจกรรม บ..402-406 เมื่อสมาชิกผู้ใดศึกษาและปฏิบัติตามกำหนดของแต่ละรายกิจกรรมแล้ว มีเครื่องหมายแสดงความสามารถเป็นเข็มมอบให้ ดังนี้
          เข็ม
G  ดาวแฉกที่  1   มาจากคำว่า    Guiding in the wider world  กิจกรรม บ..402
          เข็ม
U  ดาวแฉกที่  2   มาจากคำว่า    Usefulness in Public and Community กิจกรรม บ.. 403
          เข็ม 
ดาวแฉกที่  3   มาจากคำว่า     Intelligence in First Aid and Emergencies กิจกรรม บ.. 404  
          เข็ม
D ดาวแฉกที่  4   มาจากคำว่า     Development in Personal Attributes กิจกรรม บ.. 405  
          เข็ม
E ดาวแฉกที่   5   มาจากคำว่า     Efficiency in Outdoor Life กิจกรรม บ.. 406 


การฝึกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่
         
1. การจัดชุมนุมควรจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 90-100 นาที ควรจัดชุมนุมอย่างสม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา ใช้สถานที่ตามความเหมาะสม
         
2. การจัดหมวดหมู่ และการใช้ระบบหมู่
                  
2.1 หมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  ประกอบด้วย
                            
2.1.1 ผู้ใหญ่ 1-2 คน ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ทำหน้าที่หัวหน้าหมวดและผู้ช่วยหัวหน้าหมวด
                            
2.1.2 เยาวสตรี อายุ 15-20 ปี จำนวน 16-32 คน แบ่งเป็นหมู่ ควรมีอย่างน้อย 2 หมู่
                            
2.1.3 การจัดหมวดหมู่ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ประกอบด้วย สมาชิกหมู่ละไม่เกิน 8 คน


พิธีการต่างๆ ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่
          การเปิดชุมนุมฝึกแต่ละครั้ง  ให้เข้าแถวรูปเกือกม้า หรือรูปตัววี เคารพธงชาติ ในการเข้าค่ายพักแรมก็ต้องมีพิธีเคารพธงชาติทุกวัน
          รหัส  ยกมือขวาเหนือบ่า ชู
3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง (นิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อย) รหัสแทนคำปฏิญาณ 3 ข้อ
          การทำความเคารพ  ยกรหัสแตะขอบหมวกหรือชายผมด้านขวา
          การจับมือทักทาย  จับมือทักทายด้วยมือซ้าย
          ส่วนการเคารพธงชาติ การตรวจเยี่ยม การปฏิญาณตน ใช้ระเบียบพิธีการเช่นเดียวกับพิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง และมีระเบียบแถว การเข้าแถวรูปตัววีเพิ่มขึ้นอีก
1
รายการ
 

กลับขึ้นด้านบน