กิจกรรมภายในโรงเรียนในรอบเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
            กีฬาสีภายใน ประจำปี 2555
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2555

                  
                             
                   ทัศนศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2555  นักเรียนทุกเคนเข้าร่วมกิจรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรมทัศนศึกษาของนักเรียน

                  
                     ต้อนรับท่านผู้ว่าฯ มอบชุดนักเรียน
วันที่ 18 ธันวาคม 2555  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
มาเป็นประธานในพิธีมอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนของเรา

                     
                      ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม 2555  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้เข้าร่วมถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา ที่อำเภอสิรินธร


     
                            ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  องค์การ PATH ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา


        
 
                      วันวชิราวุธ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเทิดพระเกียติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

          
 
                        อบรมเยาวชนการป้องกันเด็กในภาวะเสี่ยงตามพื้นที่ชายแดน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  นักเรียนแกนนำเยาวชนภายใต้การป้องกันเด็กและเยาวชนในภาวะเสี่ยงตามพื้นที่ชายแดนเพื่อการย้ายถิ่นปลอดภัย อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เพื่อรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์


         
 
                        ค่ายศิลปะ
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555  กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะในการเรียนวิชาศิลปะ และให้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น


                
           
 
                       ถวายราชสดุดีวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
วันที่ 23 ตุลาคม 2555  คณะครูเข้าร่วมงานถวายราชสดุดีวันปิยะมหาราช  ณ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี


                   
           
 
                       สภากาชาดไทยตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระเทพฯ
วันที่ 24 กันยายน 2555 สภากาชาดไทยแจ้งเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กแห่งนี้ มีจำนวน 6 คน


                   
 
                 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
วันที่ 14 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูและบุคลากร  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มีผู้เกษียณอายุ
ราชการก่อนกำหนดทั้งหมด 1 คน คือ ว่าที่ ร.อ.เรืองฤทธิ์  ฉัตรวิไล  วิชาเอก เกษตรกรรม รวมผู้เกษียณอายุราชใน อบจ.อุบลฯ ทั้งหมด 9 คน


                                 
      
                ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
วันที่ 12 กันยายน 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร


                                
      
             หนึ่งใจ...ติวให้น้อง
วันที่ 
30-31 สิงหาคม 2555 มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับบริษัทโอสถภา จำกัด กำหนดจัดโครงการ
"หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Osotspa Road to University 2012โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมติวเข้ม และเตรียมความพร้อมกับให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

                                 
      
             ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู
วันที่ 
29-30 สิงหาคม 2555 งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ โดยการตรวจสุขภาพประจำปี และทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจที่โรงเรียน  และผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ให้ไปตรวจสุขภาพที่
โรงพยาบาลสิรินธร

                   
      
              นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าอบรมการทำสื่อ
วันที่ 
16-17 สิงหาคม 2555  นักเรียน 5 คน ได้เป็นตัวแทนเข้าอบรมการจัดทำสื่อมัลติมีเดียของมูลนิธิรักษ์ไทย  ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยได้
จัดทำโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ในการอบรมจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรมด้านสิทธิเด็ก การค้ามนุษย์

                   
   
              กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 
16 สิงหาคม 2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์  เกมส์วิทยาศาสตร์  Science Show  ละครวิทยาศาสตร์ แฟนซีรีไซเคิล
 
               
                ถวายราชสดุดี วันแม่แห่งชาติ ที่อำเภอสิรินธร
วันที่ 
12 สิงหาคม 2555 ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ที่อำเภอสิรินธร

          กิจกรรมวันแม่
วันที่ 
10 สิงหาคม 2555 งานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ที่โรงเรียนโดยให้แต่ละห้องเรียนส่งแม่ดีดีเด่นประจำห้องเรียน และลูกดีเด่น พร้อมมอบ
เกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
ภาพกิจกรรม
           การแสดงวัฒนธรรมไทย+เกาหลี ที่โรงเรียนของเรา
วันที่ 
7 สิงหาคม 2555 กลุ่มคริสเตรียนสิรินธร กับนักศึกษาและนักธุรกิจ จำนวน40 คน จากประเทศเกาหลีใต้ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา
ศิลปะ วัฒนธรรม และสภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองประเทศไทยเรา และสิ่งที่สำคัญที่สุด คณะกรรมการกลุ่มคริสเตรียนสิรินธรได้ลงความเห็นแล้วว่างจะนำคณะ
เข้าเยี่ยมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพิ่อให้คณะจากเกาหลีใต้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ฯ ของเรา
 
ภาพกิจกรรม
          ถวายเทียนพรรษาประจำหมู่บ้าน
วันที่ 
1 สิงหาคม 2555 คณะครู-บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันไปถวายเทียนที่วัดประจำหมู่บ้าน  โดยมีครูประจำหมู่บ้าน นำนักเรียนไปถวายเทียน พร้อมทั้ง
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดประจำหมู่บ้าน 
ภาพกิจกรรม 
        อบรมเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
วันที่ 
17 กรกฎาคม 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง  เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรณา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
ภาพกิจกรรม 
         แข่งขัน A - Math ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5
วันที่ 
14 -15 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำโดยครูนิเวศ มงคลการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขันA-Math ในงานเถ้าแก่น้อย
ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา 
ภาพกิจกรรม 
       พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนาม
วันที่ 
29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง    ภาพกิจกรรม      
         พิธีไหว้ครู
วันที่ 
28 มิถุนายน 2555  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ภาพกิจกรรม    
        ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
วันที่ 
27 มิถุนายน 2555   คณะครูและนักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมในงานพิธีไหว้ครูที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เนื่องจากโรงเรียนมีอาคาร และห้อง
ประชุมในการจัดทำพิธีไม่เพียงพอ จึงได้นำนักเรียนทั้งหมดมาฝึกซ้อมกันที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
ภาพกิจกรรม    
   กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 
26 มิถุนายน 2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ันสุนทรภู่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ
 
ภาพกิจกรรม 
              กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 
26 มิถุนายน 2555  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด    
ภาพกิจกรรม 
                แข่งขันครอสเวิร์ดชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ
วันที่ 
23-24 มิถุนายน 2555 กลุ่มสาระภาษาไทย, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และลุ่มสาระภาษาอังกฤษ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดชิงแชมป์
ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบรน ซูโดกุ ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ รอยัลสยาม
พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยการนำทัพของนายนิเวศ  มงคลการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
ภาพกิจกรรม 
           แข่งขันทักษะงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 
21 มิถุนายน 2555 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 10  ที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรงเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี 3 รายการ 
ภาพกิจกรรม 
               ต้อนรับ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย
วันที่ 
19 มิถุนายน 2555 ้อนรับ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธาน
ในการมอบอุปกรณ์การศึกษาพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2  ช่องเม็ก ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป  
ภาพกิจกรรม    
            ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน
วันที่ 
7 มิถุนายน 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก  ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ทุกคนทุกระดับชั้นภาพกิจกรรม 
            แข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
วันที่ 
30 เมษายน 2555 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ OTOP เพื่อสรรหานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดที่จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนของเรา
ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทน ดังนี้ 
ภาพกิจกรรม 
1. การแข่งขันการสร้าง Homepage ระดับ ม.ต้น
      ด.ช.พรปรีชา พุดสีเสน  ชั้น ม.2/4  
2. การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น
      ด.ช.วราภรณ์  พงษ์เกษ  ชั้น ม.3/2
3. การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับม.ต้น
      ด.ญ.ธัญพร  สุมา             ชั้น ม.3/5
      ด.ช.บุญหลง  นนท์ศิริ      ชั้น ม.3/5
      ด.ช.วสันต์  แสงสี            ชั้น ม.3/2
4. การแข่งขันการร้อยมาลัย ระดับ ม.ต้น
      ด.ญ.ทิพย์วรรณ  ร่มเมือง  ชั้น ม.3
      ด.ญ.อรอิริยา  บุญเรือง     ชั้น ม.3
      ด.ญ.นงลักษณ์  บุญเรือง   ชั้น ม.3
5. การแข่งขันการร้อยมาลัย ระดับ ม.ปลาย
      น.ส.ฐิติรัตน์  ทองตื้อ   ชั้น ม.4
      น.ส.สิริรัตน์  โพธิ์ทอง  ชั้น ม.4
      น.ส.ศศิมา  คำตา        ชั้น ม.4
               พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
วันที่ 
9 เมษายน 2555  คณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"    ณ วัดศรีอุดม ต.นิคมลำโดมน้อย  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 
ภาพกิจกรรม 
              การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา"
วันที่ 
20-21 มีนาคม 2555 โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษา" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ภาพกิจกรรม 
              อบรมโครงการเมล็ดพันธุ์เข้มแข็ง
วันที่ 
12-13 มีนาคม 2555  โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นโครงการสำรวจนักเรียนโรงเรียนของเราเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการฯ และจัดกิจกรรมเมล็ดพันธุ์เข้มแข็งเพื่อพัฒนานักเรียน และสอบถามเด็กเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากโครงการ   
ภาพกิจกรรม 
                ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อร่วม
ปรึกษาหารือ ประสานความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน
 
ภาพกิจกรรม 
               รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันช่างคอมฯ ตัวจิ๋ว ม.ต้น
วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2555 งานคอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ช่างคอมฯ ตัวจิ๋ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน 1 ทีม และได้
รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล  จากงานเทคโนโลยีวิศกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีเพื่อเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ภาพกิจกรรม 
             รางวัลรองอันดับ 1 การแข่งขันสะพานน้ำหนัก ม.ปลาย
วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันการออกแบบโครงสร้างสะพานจำลอง ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 โดยรับน้ำหนักได้ถึง 190 กิโลกรัม  
ภาพกิจกรรม   
              รางวัล MAXIMUM Vote ประเภทโครงงานวิทยฯ
วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนชั้น ม.ปลาย 5 คนเข้าร่วมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับก่อนอุดมศึกษา  และได้รับรางวัลขวัญใจ
ประชาชน หรือ MAXIMUN Vote  
ภาพกิจกรรม 
           รางวัลชมเชย การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2555  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย  จากงานเทคโนโลยีวิศกรรม
ศาสตร์  เทคโนโลยีเพื่อเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม 
           รางวัลรองอันดับ 2 การแข่งขันช่างคอมฯ ตัวจิ๋ว ม.ปลาย
วันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2555 งานคอมพิวเตอร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ช่างคอมฯ ตัวจิ๋ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน 2 ทีม และได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล  จากงานเทคโนโลยีวิศกรรม
ศาสตร์  เทคโนโลยีเพื่อเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ภาพกิจกรรม 
             งานเทคโนโลยีเพื่อเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติ
วันที่ 
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2555 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วม
งานเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเทคโนโลยี
เพื่อเผชิญภัยพิบัติจากธรรมชาติ   
ภาพกิจกรรม   
             ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.2
วันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนชั้น ม.2ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา 
ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา) จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพกิจกรรม 
        กิจกรรม OPEN  HOUSE
วันที่ 
27 มกราคม 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรม OPEN  HOUSE (เปิดโรงเรียน
สู่ชุมชน)  โดยมีนายสุทัศน์  เรืองศรี  รองนายก อบจ.อุบลฯ มาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ 

                      

             เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
วันที่ 
18-20 มกราคม 2555 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม
ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ค่ายลูกเสือ
และค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ
ภาพกิจกรรม   
             ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1, ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6
วันที่ 
18 มกราคม 2555 นักเรียนชั้น ม.1, ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6
ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา  ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา)
ภาพกิจกรรม   
กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในรอบเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
                 ประเมินครูเพื่อรับรางวัลครูเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้พิจารณาครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

 
         อบรมการใช้กระดาน I - Board
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 อบรมการใช้กระดานอัจฉริยะ หรือกระดาน I-board

 
                     เข้ารับการอบรมจากบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
วันที่ 21 ตุลาคม 2555 ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด  เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม
KODU Game Lab การสร้างเกม 3 มิติ ตามโครงการเพื่อการศึกษา Microsoft  Partners in Learning โดยครูสุภาวดี มงคลการ และครูสิริชัย  ภูพวก  เป็นครู
ที่ได้รับการคัดเลือกในจำนวน 190 คน

 
                    พิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางไปร่วมพิธีกำเนิดครบรอบ 49 ปี  พิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์กรุงเทพมหานคร

       
                 ศึกษาดูงานต่างประเทศเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
โครงการเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร "ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย" ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  นักเรียน 3 คน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทประถมศึกษา (ซึ่งเดิมอยู่โรงเรียนบ้านป่าเลา) และปัจจุบันอยู่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  และด้วยตามโครงนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงได้นำนักเรียนและผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2555

             
           ศึกษาดูงานต่างประเทศคณะผู้บริหารโรงเรียนใน อบจ.
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปน

 
               คณะครู และบุคลากรศึกษาดูงานที่จังหวัดตราด
วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2555 คณะครู และบุคลากรศึกษาดูงานที่โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด และท่องเที่ยวที่เกาะกูด

                ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  พร้อมทั้งประเมินผลงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 

 
          ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณสุนีย์  ตริยางกูรศรี    

           อบรมการจัดการเรียนรู้ ASEAN
วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2555 คณะครู ในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซี่ยน ความร่วมมือระหว่างอบจ.อุบล - พว.

กิจกรรมชุมชน    ในรอบเดือน มกราคม - ธันวาคม 2555
               ทำบุญตักบาตรปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม
2555 คณะครู บุคลากร  ผู้ปกครอง  ชุมชน และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตข้าวสารอาหาร  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

               งานวันพ่อแห่งชาติ ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก
วันที่ 5 ธันวาคม
2555 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก และเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้ร่วมกันจัดงานวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

 

              กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 29 พฤศจิกายน
2555 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้ร่วมกับด่านพรมแดนช่องเม็ก นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เข้าร่วมกิจกรรมวัน Big Cleaning Day โครงการเมืองอุบลสะอาดราชธานีอีสาน พัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็ก

 

               กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 28 พฤศจิกายน
2555 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้ร่วมกับอำเภอสิรินธร นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงวงดนตรีโปงลางในงานวันลอยกระทง ที่อำเภอสิรินธร

          กิจกรรมวันเด็ก ที่ อบต.ช่องเม็ก
วันที่ 
14 มกราคม 2555 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้รับมอบหมายให้แสดงวงดนตรีโปงลาง ในงานวันเด็ก ณ อบต.ช่องเม็ก  

ภาพกิจกรรม