กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2556
                  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 
คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  
 
            กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2556 
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 

   
  
          ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 และ ม.6 ไปที่จังหวัดชลบุรี  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน  และ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

   
  
            ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 6 ธันวาคม 2556 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 และ ม.2 ไปที่จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร  ส่วน ม.3 และ ม.4 ไปที่จังหวัดนครราชสีมา 


  
           การแข่งขันทักษะวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด) โดยนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 4 รายการด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  (ม.ปลาย)
    1.1 นายจักรวาล   คงคาอินทร์  ม.5/1 
2. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  (ม.ต้น)
    2.1 เด็กชายโชคชัย  ชิณโชติ  ม.2/2
3. การแข่งขันร้อยมาลัย (ม.ต้น)
    3.1 เด็กหญิงกาญจนา  สุขจิต  ม.3/3
    3.2 เด็กหญิงเกษสยาม  สมยา    ม.3/3
    3.3 เด็กหญิงณัฐริกา  ดุจดา   ม.3/3
4. การแข่งขันร้อยมาลัย (ม.ปลาย)
    4.1 นางสาวศศิมา  คำตา    ม.5/1
    4.2 นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์ทอง  ม.5/2
    4.3 นางสาวฐิติรัตน์  ทองตื้อ  ม.5/3
 5. โครงงานสุขศึกษา (ม.ต้น)
    5.1 เด็กหญิงไอลดา  คำโสง  ม.2/1
    5.2 เด็กหญิงปภัสรา  สายดี   ม.2/3
    5.3 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรสมบัติ  ม.2/3

  
  
            อบรมพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข
ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2556 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 
  
                 สอบนักธรรมสนามหลวง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
โรงเรียนเป็นสถานที่สอบนักธรรมสนามหลวงให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

    
  
               วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเทิดพระเกียติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป


       
  
                 ค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์  พี่สอนน้อง

        
  
              ค่ายศิลปะ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556  กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะในการเรียนวิชาศิลปะ และให้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น


        
  
           อบรมคอมพิวเตอร์ภาษา PHP และ MySQL
ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดค่ายอบรมคอมพิวเตอร์  "การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP และ MySQL" โดยนักเรียนเข้าร่วมการบอรมจำนวน 41 คน

    
  
             มอบเกียรติบัตรฝึกอบรมอาชีพ
วันที่ 24 ตุลาคม 2556  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ฝึกงานด้านการเสริมทักษะอาชีพ

         
  
           ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 กันยายน 2556  โรงเรียนต้อนรับ นางนภา  ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน

             
  
          การแข่งขันทักษะอาชีพ (SBMLD) ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะอาชีพ ในโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ณ บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนวดฝ่าเท้า ม.ปลาย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การถนอมอาหาร ม.ต้น
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทำขนม ม.ปลาย
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประดิษฐ์ของใช้  ของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น ม.ต้น
5. รางวัลชมเชย การประดิษฐ์ของใช้  ของที่ระลึกจากวัสดุท้องถิ่น ม.ปลาย
6. รางวัลชมเชย การถนอมอาหาร ม.ปลาย
7. รางวัลชมเชย การนวดฝ่าเท้า ม.ต้น

            
  
          ตรวจสุขภาพฟันและบริจาคโลหิต
วันที่ 5 กันยายน 2556  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมกับ อบต.ช่องเม็ก ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมการตรวจสุขภาพฟัน  และบริจาคโลหิต

                 
  
       อบรมบ่มเพาะอาชีพ
วันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนได้ทำโครงการบรมบ่มเพาะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน  โดยได้รับการอบรมวิทยากร จากวิทยาลัยสาระพัดช่าง อุบลราชธานี

                    
  
         งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้
วันที่ 
13 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับ ม.ปลาย

                   
  
       ค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2556  โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ

                        
  
         กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 
9 สิงหาคม 2556 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำห้องเรียน

                   
  
     ค่ายมัคคุเทศน้อย
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้นำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์) สำหรับนักเรียน

                   
  
        นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
วันที่ 
30 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ 6 เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                 
  
     ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยได้ให้คณะครู และนักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้าน

                  
  
         อบรมโครงการเยาวชนคนต้นแบบ
วันที่ 
18 กรกฎาคม 2556 ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ ได้มีโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนต้นแบบของความมีจิตอาสา มีคุณธรรม มีคุณภาพและคุณค่า โดยการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อแนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตที่งดงามในมหาวิทยาลัย

        
  
         ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  มีโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเข้าค่ายจำนวน 15 คน

                   
  
         อบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อแนะแนวทางที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประยัดในทุกภาคส่วน

                    
  
       พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนาม
วันที่ 
1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

       
  
        กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 
26 มิถุนายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ันสุนทรภู่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ

           
  
       กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่
20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู

                                     
           
  
        ได้ตัวแทนนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี อบรม กฟผ.
วันที่
27-29 พฤษภาคม 2556 นักเรียน 3 คน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ.
1. นายเจนณรงค์  แก้วมั่น   ม.4/1
2. เด็กชายจีรภัทร  สีดา    ม.2/1
3. เด็กหญิงพิชญา  ท้าวฤทธิ์   ม.2/1

           
  
         มอบกระเป๋าและชุดกีฬา อบจ.
วันที่
17 พฤษภาคม 2556  โรงเรียนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเป๋านักเรียน และชุดกีฬาสีชมพู ให้กับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2556

                  
           สงกรานต์ 2556
วันที่ 11 เมษายน
2556  เข้าร่วมงานสงกราน '56 สายน้ำแทนใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

               
           ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2555
วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2555

           
           สาธารณสุขมาตรวจปัสสาวะนักเรียน
ระหว่างวันที่ 1
8 กุมภาพันธ์ 2556  อำเภอ ตำรวจ และสาธารณสุข  มาตรวจสอบหาสารเสพติดในสถานศึกษา

             
           ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ และบำเพ็ญ
ระหว่างวันที่ 14-15
กุมภาพันธ์ 2556  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1  และลูกเสือวิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์

          
              เข้าค่ายพักแรม ม.2 และ ม.3 ที่ อ.พิบูลมังสาหาร
ะหว่างวันที่ 14-15
กุมภาพันธ์ 2556  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 และ ม.3

  
             รางวัลชนะเลิศช่างคอมฯตัวจิ๋ว ม.ต้น ระดับจังหวัด
วันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2556  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2556 ในงาน "เทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โรงเรียนได้ส่งนักเรียนข้าร่วมการแข่งขันช่างคอมฯตัวจิ๋ว ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 2

     
           ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่มพระราชทาน
วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 13.00 น. นายวันชัย สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานมอบผ้าห่มพระราชทาน
จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

   
               ค่ายอบรมพัฒนาตำบลชายแดน
ระหว่างวันที่ 4-6
กุมภาพันธ์ 2556  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพัฒนานักเรียนในแขตตำบลชายแดน ห่างไกลยาเสพติด

        
                  โครงการติวศึกษาต่อนักเรียนสายวิทย์ - คณิต
วันที่
3 กุมภาพันธ์ 2556  นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการติวศึกษาต่อนักเรียนสายวิทย์ - คณิต

     
                สอบ O-NET ม.3
ระหว่างวันที่ 2-3
กุมภาพันธ์ 2556  บรรยากาศในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 วัน

            
           อบรมสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน
ระหว่างวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2556  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  ให้ความอนุเคราะห์อบรมนักเรียน ในด้านความเข้าใจพลังงาน

        
           โครงการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
ระหว่างวันที่ 1
0-11,14-15 และ 21-23 มกราคม 2556 เวลา 12.30 - 18.30 น. โรงเรยีนนำนักเรียนศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร .อุบลราชธานี นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

    
                 อบรมพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2556 โรงเรียนร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่าย
"อบรมพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข" ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องในจ.อุบลราชธานี

           
กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในรอบเดือน มกราคม - ธันวาคม 2556
                    ประเมิน 9 ส.
วันที่ 23 ธันวาคม 2556  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาประเมินสถานศึกษา 9 ส.

               ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2556  คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอสิรินธร

 
              อบรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (STEM Education)
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556  คณะครูและบุคลากร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (STEM Education) ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ร่วมงานบุญมหากฐินพระราชทาน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2556 ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี น้อมนำไปถวายแดพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาศ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 
                ถวายพระพรเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2556 คณะครูและบุคลากรร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


             
             อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการสือสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ตามโรงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local Development :SBMLD)


             
                      ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน ผอ.
วันที่ 4 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มาการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)             
                  อบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเวียตนาม
ระหว่างวันที่  17-18 ส.ค. 56  วันที่  24-25 ส.ค. 56 และวันวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.56
โรงเรียนได้ทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ภาษจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเวียตนาม ให้กับคณะครู บุคลากร  ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเข้ารับการอบรม

 
             
              อบรมการทำวิจัย
ระหว่างวันที่
16-17 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

            

             

                  อบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งภาษาอาเซียน
ระหว่างวันที่
12-13 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งภาษาอาเซียนบวกสาม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอน ภาษาอาเซียนบวกสาม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนได้

           

             

              ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันที่
21 พฤษภาคม 2556  คณะครูและบุคลาการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

            

             

               ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
วันที่
21-24 พฤษภาคม 2556  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี

         

             

กิจกรรมชุมชน ในโรงเรียนในรอบเดือน มกราคม - ธันวาคม 2556
                 มอบไก่พันธุ์ไข่  จำนวน 100 ตัว
วันที่ 12 ธันวาคม 2556  โรงเรียนรับมอบไก่พันธุ์ไข่ จากมูลนิธิสุภนิมิตร  จำนวน 100 ตัว

           
          ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก
วันที่ 5 ธันวาคม 2556  โรงเรียนได้นำนักเรียนไปร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก

         
  
          พิธีสมโภชศาลหลักเมือง อำเภอสิรินธร
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  โรงเรียนได้นำนักเรียนไปร่วมงานแสดงดนตรีโปงลางเนื่องในพิธีพุทธาภิเษก(สมโภช) ศาลหลักเมืองอำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี

     
  
           บุญกฐินวัดบ้านสวนป่า
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญกฐินวัดในหมู่บ้านสวนป่า-ห้วยน้ำใส

   
  
             รับมอบพันธุ์ปลา
วันที่ 5 กันยายน 2556 โรงเรียนได้รับมอบพันธุ์ปลาจากเขื่อนสิรินธร

 
  

            ประชุมผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพในเพศในชุมชน
ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2556  โรงเรียนได้อบรมเชิงปฏิบัติการ ประชุมผู้ปกครอง"เทคนิคการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน"

 

  
              ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2556
ด่านพรมแดนช่องเม็ก ร่วมกับหน่วยงานราชการ  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนวงดนตรีโปงลางร่วมแสดงในงานนี้

 
  
             การอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทนเพื่อสมโภช
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
อำเภอสิรินธรได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และให้คณะครูและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมขบวนอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จำนวน 3 คน เพื่อนำส่งให้อำเภอบุณฑริก

  
  
             ต้อนรับประธานชุมชมแม่บ้านตำรวจ สตม.
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  นายสงวน  แสงชาติผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ร่วมกับชุมชนต้อนรับ  พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล ผบช.สตม. และประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ
สตม. เนื่องในโอกาสเดนทางมาตรวจเยี่ยมและมอบถุงสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ

            
  

                   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2556  โรงเรียนร่วมกับชุมชน อบต.ช่องเม็ก  นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมการแสดง และแจกของรางวัลมากมาย