กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2558
               กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่  30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จับฉลากของขวัญวันปีใหม่ให้กับนักเรียน

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ  ด่านพรมแดนช่องเม็ก
วันที่  5 ธันวาคม 2558 คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมงานถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            VDO Conference และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยการติดต่อ VDO Conference กับโรงเรียนวังไกลกังวล

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา โดยได้แบ่งสายให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นไปสถานที่ดังต่อไปนี้
ม.1 ทัศนศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
ม.2 ทัศนศึกษาในจังหวัดนครพนม
ม.3 และ ม.5 ทัศนศึกษาในจังหวัดุบุรีรัมย์
ม.4 ทัศนศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ
ม.6 ทัศนศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมา

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเทิดพระเกียติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงทรงเสด็จฯ อุบลราชธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน  2558  จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงทรงเสด็จฯ อุบลราชธานี"  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จฯมาเยี่ยมพสกนิกรชาวอุบลราชธานีในอดีต  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมฟ้อนรำ "ไตรอัตลักษณ์ราษฏร์ภักดีจักรีวงศ์" จำนวน 250 คน


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ประชุมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน
วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนเป็นสถานที่จัดประชุมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน


           
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน
วันที่ 28 กันยายน 2558 
โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ นายธนู  บุญเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  มอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           อบรมอนามัยเจริญพันธุ์
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 โรงเรียนได้ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรมอนามัยเจริญพันธ์ 

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ตรวจสุขภาพนักเรียน
วันที่ 
4 กันยายน 2558  อนามัยช่องเม็ก  ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ฝึกทักษะอาชีพ
วันที่ 
3 กันยายน 2558  โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  กิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ให้กับนักเรียน  โดยได้เชิญวิทยากรมาสาธิตให้กับนักเรียน

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           โครงการเข้าค่ายดนตรี - นาฏศิลป์
ระหว่างวันที่ 
2-3 กันยายน  2558  กลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายดนตรี - นาฏศิลป์ ให้กับนักเรียน

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           โครงการ "อุบลฯ สวยงาม ด้วยประชาร่วมใจ"
วันที่ 
2 กันยายน  2558  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "อุบลฯ สวยงาม ด้วประชาร่วมใจ" 
1. กิจกรรม "ปั่นปลูกป่า เมืองสวยงาม คนอุบล รักอุบลร่วมเทิดไท้ จักรีวงศ์"
2. กิจกรรม "เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ยับมิได้ใช้ประโยชน์"
3. กิจกรรม "ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี"
4. กิจกรรม "เพาะพันธุ์กล้าไม้หายาก"

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์
วันที่ 
28  สิงหาคม  2558  โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ฯกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ ด้วยพันธุ์ไม้ 60,000 เมล็ด  ต้นกล้า 8,000 ต้น  เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 
21 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์  เกมส์วิทยาศาสตร์  Science Show  ละครวิทยาศาสตร์ แฟนซีรีไซเคิล

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 
18 - 20 สิงหาคม  2558  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาซศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี วิถีแห่งวัฒนธรรม"  ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การประกวดชุดแฟนซีรียูส
3. รางวัลชมเชย โครงงานเกษตรกรรม ม.ปลาย

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           การแข่งขันงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 
8 - 17 สิงหาคม  2558  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ผลการแข่งขันดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  การอ่านข่าว  ระดับ ม.ต้น
2. รางวัลชนะเลิศ  การร้อยมาลัย  ระดับ ม.ปลาย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เล่านิทานคุณธรรม  ระดับ ม.ต้น
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การร้อยมาลัย  ม.ต้น
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ (โครงงานสังคมศึกษา)  ม.ต้น

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           อบรมภาษาอาเซียน
วันที่ 
16  สิงหาคม 2558  โรงเรียนได้จัดการอบรมการใช้ภาษาอาเซียน ให้กับคณะครูในเขตพื้นที่บริการ  และนักเรียนที่สนใจ

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 
11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำห้องเรียน

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           แข่งขันตอบปัญหาไอที
วันที่ 
8 สิงหาคม 2558  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน ICT ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT จังหวัดขอนแก่น

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ถวายเทียนพรรษาเนื่องวันเข้าพรรษา
วันที่ 
30 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยได้ให้คณะครู และนักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้าน

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           อบรมโครงการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
วันที่ 
23 - 24 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนร่วมกับกองกำลังสุรนารี / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้เข้ามาอบรมนักเรียนในโครงการจัดระบบเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนประจำปี 2558 ฝึกอบรมเยาวชน ตำบลชายแดน

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 
23 - 24 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย  เข้ามาอบรมนักเรียนในโครงการอบรมเด็กและเยาวชน เรื่อง การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย

        
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            มูลนิธิสุขุโม  มอบ Dictionary
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
โรงเรียนได้รับมอบ Dictionary จากมูลนิธิสุขุโม (เดิม มูลนิธิสุขุม นวพันธ์)  มอบให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคน

         
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 
1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

 
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 
26 มิถุนายน 2558  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด

  
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ิจกรรมวันไว้ครู ประจำปี 2558
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

  
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               การแข่งขันทักษะวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด) โดยนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 3 รายการด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1. โครงงานสังคมศึกษา  ม.ต้น
2. ร้อยมาลัย  ม.ต้น
3. เล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
4. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ม.ปลาย

 
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2558
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2558 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นประธานนักเรียนคือ นายวัชรพล ริเริ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้สมัครหมายเลข 1


 
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 6
พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 น.  ได้ทำการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

    
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          เข้าร่วมพิธี "โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา"
วันที่ 2 เมษายน 2558 
คณะครูบุคลากร และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         พิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        เข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ม.3 ม.4 และ ม.6
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ลูกเสือวิสามัญ  ม.4 -ม.6 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

   
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         งานแสดงนิทรรศการ OPEN HOUSE 57
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 
โรงเรียนได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการ  กิจกรรมเปิดโรงเรียนเพื่อชุมชน  OPEN  HOUSE  ประจำปีการศึกษา 2557  การจัดการแข่งขันและแสดงผลงานครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการแก่ผู้เรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

      
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     รางวัลชมเชย สถานศึกษาดีเด่น  (ระดับประเทศ)
ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558 
โรงเรียนและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืน ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาดีเด่น (ระดับประเทศ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       อบรมพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2558 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ปูนพระราชทาน
วันที่ 20 มกราคม 2558 
โรงเรียนได้รับมอบปูนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  จำนวน 620 ถุง

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         พิธีมอบชุดนักเรียนพระราชทาน
วันที่ 19 มกราคม 2558 
โรงเรียนได้จัดพิธีมอบชุดนักเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายสุรพันธ์  ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ช่างคอมฯตัวจิ๋ว ม.ต้น ระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่ 15-16
มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2558 ในงาน "เทคโนโลยีเพื่อสุขของชุมชน" โรงเรียนได้ส่งนักเรียนข้าร่วมการแข่งขันดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ช่างคอมฯตัวจิ๋ว (เขียนเว็บไซต์)  ม.ต้น  พร้อมเงินรางวัล  1,500 บาท
3. รางวัลผู้เยี่ยมชมโครงงานมากที่สุด  (
MAXIMUM Vote) โครงงานวิทยาศาสตร์ "เก้าอี้นวดฝ่าเท้าสร้างสุขสู่ชุมชน"  ม.ปลาย

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 15 มกราคม 2558 
โรงเรียนได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5  ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ม.3 และ ม.6

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
วันที่ 13 มกราคม 2558 
นายไพโรจน์  เครือพันธ์  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 4 คน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 7 มกราคม 2558 
โรงเรียนได้จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2558
   
         ถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ ที่อำเภอสิรินธร
วันที่  5 ธันวาคม 2558 คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมงานถวายราชสดุดีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         อบรม STEM Education
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2558  ครูอนวัช  อินทรบุตร  และครูสิริชัย  ภูพวก  ได้เข้าร่วมการอบรม STEM Education

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ถวายราชสดุดีวันแม่ ที่อำเภอสิรินธร
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมงานถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           วันครู 16 มกราคม 2558
วันที่ 16 มกราคม 2558  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  และรางวัลครูและบุคลากร

  
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------