กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2559
   แข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญาเยาวชนอยากรู้ และได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน  13 โรงเรียน นักรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. นางสาวธิดารัตน์  จันทะเกษ
2. นางสาวไอลดา  ลำไธสง 
(สำรอง) นางสาวพิชญา  ท้าวฤทธิ์
ผลการแข่งขัน โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย


     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ตามรอยความสัมพันธ์ไทย-เวียตนาม
ระหว่างวัที่ 17-18 ธันวาคม 2559   ชุมนุมภาษาเวียตนาม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมตามรอยความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม อ.เมือง จ.นครพนม

 
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    กิจกรรมการเรียนรู้เยาวชนดาวเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้สัญจร (พื้นที่อีสาน-สปป.ลาว)
ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559 
โรงเรียนได้นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทนโรงเรียน จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เยาวชนดาวเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้สัญจร พื้นที่อุบล-สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมกับตัวแทนนักเรียนจากภาคใต้ ณ วัดสิรินธรวนาราม (วัดภูพร้าว) และสปป.ลาว

       
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ
ระหว่างวัที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559   โรงเรียนได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

 
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเทิดพระเกียติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป


      
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    การแข่งขันขยับความคิดพิชิตปัญญาพลังงานไฟฟ้าไทย
ระหว่างวัที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559   โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปราย ปีที่ 6 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย" โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    รวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทำดีด้วยวาจา) แสดงความจงรักภักดี  และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    แปรอักษรเพื่อถวายความอาลัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559   คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกันจัดพิธีและแปรอักษรน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

    
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ร่วมถวายความอาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559   คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมถวายความอาลัย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  สู่สวรรคาลัย

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    พิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่ 27 กันยายน 2559   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มามอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ หัองประชุมศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ASEAN Border Health Fair
วันที่ 21 กันยายน 2559  สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม ASEAN Border Health Fair among Thai - Lao PRD - Cambodia  ครั้งที่ 1/2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน พร้อมด้วยนักเรียน 200 คน เข้าร่วมนกิจกรรมครั้งนี้

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559  คณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 19 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ กล้าคิด และกล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างและบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 กันยายน 2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และสวนสัตว์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

      
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    อบรมมัคคุเทศก์น้อย
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเข้าค่ายอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้กับตัวแทนนักเรียน

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ค่ายคณิตศาสตร์
ระหว่างวัที่ 5-6 กันยายน 2559 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อฝึกทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ให้เพิ่มมากขึ้น


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมดาวท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการเข้าค่ายอบรมตามโครงการคัดเลือก "ดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559" โดยร่วมกับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     อบรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์
วันที่ 29 สิงหาคม 2559  มูลนิธิศุภนิมิต ได้จัดโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพเยาวชน "การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์" ของนักเรียนกลุ่มแกนนำเยาวชนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยการสนับสนุนโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP สิรินธร

  
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    อบรมเสริมสร้างความรู้กฎหมายประจำบ้าน
วัน
ที่ 
26 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี

   
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีรวมพลังมวลชนชายแดนป้องกันยาเสพติด
วัน
ที่ 
25 สิงหาคม 2559  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีรวมพลังมวลชนชายแดนป้องกันยาเสพติด และพิธีมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ กองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 จังหวัดอุบลราชธานี

 
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์  เกมส์วิทยาศาสตร์  Science Show  ละครวิทยาศาสตร์ แฟนซีรีไซเคิล

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2559  โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี  มอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

    
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    กิจกรรมวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำห้องเรียน

    
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน
เนื่องในวันที่ 
8 สิงหาคม 2559 เป็นวันอาเซียน  โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน แข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียน

        
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      แข่งขันทักษะงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 
6-14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ในการแข่งขันทักษะวิชาการ  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด (ม.ต้น)
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์ขันหมากเบง (ม.ต้น)

3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม (ม.ต้น)

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         อบรมเกษตรกรยุคใหม่
วันที่ 
5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่ จากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

       
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ค่ายภาวะผู้นำ
ระหว่างวันที่ 
1 - 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิต "ภาวะผู้นำ" กลุ่มแกนนำเยาวชนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการสนับสนุนโดยมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย (ADP สิรินธร)

      
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 
27-28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น  ทั้งหมด 5 รายการ
1. การแข่งขันร้อยมาลัย ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. การแข่งขันคัดลายมือ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. การแข่งขันประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
5. การแข่งขันคอมพิวเตอร์การเขียน HomePage ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

     
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ถวายเทียนพรรษาเนื่องวันเข้าพรรษา
วันที่ 
15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา โดยได้ให้คณะครู และนักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัดประจำหมู่บ้าน

   
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 
1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

   
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 
29 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม ันสุนทรภู่ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ

   
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 
27 มิถุนายน 2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด

   
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         พิธีมอบทุนการศึกษา
วันที่  25 มิถุนาย 2559  โรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี  เข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการ "มอบทุนการศึกษาและมอบจักรยาน 2 ล้อ แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2559"


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายสื่อสาร
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างเยาวชนเพ่อเป็นเครือข่ายสื่อสาร กิจกรรมอภิปราย ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  หัวข้อ "ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย"  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการระดับ ม.ต้น  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการระดับ ม.ปลาย  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             โครงการฝึกอบรมเยาวชนอุบลฯรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรรมอีสาน
ระหว่างวันที่  23-24 มิถุนาย 2559  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอุบลฯรุ่นใหม่ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน  จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ิจกรรมวันไว้ครู ประจำปี 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

    
    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           แข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
วันที่  10 มิถุนาย 2559  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบัวงามวิทยา  ผลการแข่งขันดังนี้คือ
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัย ม.ต้น
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ม.ต้น
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย
5. รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำบาลตามโครงการพระราชดำหริ
วั
นที่  7 มิถุนายน 2559 เวลา13.10น.นายนุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ มาตรวจเยี่ยมแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก และโรงเรียนได้นำเสนอและขอรับการสนับสนุนหอถังขนาดใหญ่น้ำเป็น 20 ลบม.สูง20เมตร เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มากน้ำและอาคารที่มากขึ้น ขอขอบคุณท่านรองสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาร มาณโอกาสนี้

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่  31 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  เพื่อกระตุ้นเตือน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ให้เล็งเห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่ และเพือกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในการจัดกิจกรรมป้ายนิเทศ การแสดงละครสั้น และการเดินรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่นชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ค่ายปรับพื้นฐานและทักษะการดำรงชีวิต
ระหว่างวันที่  19 - 20 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนได้จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานและทักษะการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         รวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ ปลุกใจหัวใจจงรัภักดี
วันที่  11 มีนาคม 2559  อำเภอสิรินธร ร่วมกับ ที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารี (ด้านตะวันออก) ได้จัดงานรวมพลังเยาวชนรุ่นใหม่ ปลุกใจหัวใจจงรักภักดี ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         อบรมประชาธิปไตย
วันที่  9 มีนาคม 2559  โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         OPEN HOUSE
วันที่  1 มีนาคม 2559  โรงเรียนจัดกิจกรรม OPEN HOUSE โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิขาการ กิจกรรมเปิดโรงเรียนเพื่อชุมชน  ประจำปีการศึกษา  2558

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         พิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
โรงเรียนได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ร่วมงานกิจกรรมวันมาฆบูชาอาเซียน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2559 
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการ  จัดทำโรงทาน  และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสรภัญญะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระหว่างวันที่ 11-12  กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของผู้บำเพ็ญประโยชน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.1, ม.3 และ ม.6
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1  และ ม.3  และค่ายลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ม.6  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2, ม.4 และ ม.5
ระหว่างวันที่ 11-12  กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       พิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มกราคม 2559 
โรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทาน  ซึ่งโรงเรียนของเราได้นำนักเรียนเข้ารับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2559
   
       นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่  14  ธันวาคม  2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อนวัตกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และการจัดแผนพัฒนาการศึกษา

           
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        อบรมโครงการโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
วันที่  29  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง (โรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        กิจกรรมบำเพ็ญกุศล
วันที่  6  พฤศจิกายน  2559  คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดคำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

   
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ถวายพระพรเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะครูและบุคลากรร่มน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       กิจกรรมบำเพ็ญกุศล
วันที่  19  ตุลาคม  2559  คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 7 วัน ณ วัดคำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน มาศึกษาดูงาน
วันที่  21 กันยายน 2559  โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ของเรา

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ระหว่างวันที่  8 - 10 กันยายน 2559  โรงเรียนได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลาการ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและเป็นการสร้างความสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จ.ชลบุรี

           
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประเมินงานประกันคุณภาพ
วันที่  8 กรกฎาคม 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ประเมินงานประกันคุณภาพ
วันที่  5 กรกฎาคม 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

        
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
วันที่ 11 มิถุนายน 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ข้าราชการ  ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รุ่นที่ 2

         
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       วันครู 16 มกราคม 2559
วันที่ 16 มกราคม 2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  และรางวัลครูและบุคลากร

      
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
กิจกรรมชุมชน ในโรงเรียนในปี 2559
   
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559

    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ทำบุญมหาสังฆทาน วัดภูนกยูง
วันที่ 19 กันยายน 2559 
อำเภอสิรินธร ร่วมกับวัดช่องเม็กธรรมาราม (วัดภูนกยูง) จัดพิธีร่วมทำบุญ มหาสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดภูนกยูง

    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ถ่ายวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
วันที่ 1 กันยายน 2559 
อำเภอสิรินธร ร่วมกับสาธารณสุขตำบลช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและถ่ายทำวีดีทัศน์ ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว)

    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ "ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ"  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ บ้านอ่างประดู่  ต.ช่องเม็ก  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยคณะกรรมการเครือข่ายแทนคุณแม่ของแผ่นดินอำเภอสิรินธร

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ปลูกป่าชมชน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนสัมพันธ์" เพื่อเป็นการปลูกป่าในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านสวนป่า-ห้วยน้ำใส  สวนป่าพิบูลมังสาหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี

     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ร่วมงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
วันที่ 9 มีนาคม 2559 
โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวน และร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย

   
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ร่วมงานกิจกรรมวันมาฆบูชาอาเซียน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2559 
โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการ  จัดทำโรงทาน  และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสรภัญญะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


 

------------------------------------------------------------------------------------