กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2561

Christmas Day 2018
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day 2018 โดยมีกิจกรรมการแจกของขวัญ และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างครูและนักเรียน การแสดงเต้น Cover Dance การแสดงร้อง เล่น เต้น รำ ของนักเรียน โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิะีเปิดงาน และจับสลากเป็นคนแรก เพื่อเปิดกิจกรรมการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และส่งท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากวง B.D.C. Band บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาทักษะอนุรักษ์ธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหารสวนสัตว์อุบลราชธานีและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีเปิด การอบรมเป็นกิจกรรมแบบค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน จัดขึ้น ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีนักเรียนร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน จาก 15 โรงเรียน นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่างๆ ได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกปฏิบัติการสำรวจเก็บรวบรวมความหลากหลายของทรัพยากร ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากสถานที่จริง มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจโดยผู้มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ของสวนสัตว์ รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดยเน้นนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับนักกีฬาระดับประเทศกลับสู่อ้อมกอดเบ็ตตี้ฯ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับนักเรียนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 "นครเชียงใหม่เกมส์" ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน นายกฤตเมธ กุลบุญญา ได้รับรางวัล เหรียญเงินในการแข่งขัน มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Big Cleaning Day. ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานกิจกรรม 9ส. ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในชั่วโมง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ครู และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน ตามนโยบาย 9ส. ที่เป็นหนึ่งใน MOU กับต้นสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 9ส.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 งานกิจกรรม 9ส. ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ห้องเรียนที่มีการจัดกิจกรรม 9ส. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดี และดีเยี่ยม โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี เพื่อประกาศถึงผลการดำเนินการกิจกรรม 9ส. ของโรงเรียน ตาม MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกับสถานศึกษาในสังกัด

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 งานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบตรให้คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ที่หมดว่าระลงไปแล้ว เพื่อเป็นการขอบคุณและ เชิดชูเกียรติในความเสียสละในการช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ และกล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่นักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมโครงการพี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบฯ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าพบนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ณ ทำเนียบรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จาก"โครงการพี่ทหารสานฝัน สู่ทำเนียบรัฐบาล" โดย กองกำลังสุรนารี โดยผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความเข้าประกวด โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คนคือ นายปรีชา ทองพูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนางสาวประภัสสร แพงทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคารประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะัหมดวาระลง (จบการศึกษาในปีนี้) โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ และกล่าวชื่นชมและให้โอวาสกับนักเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบรางวัลให้นักกีฬา ตัวแทนภาคอีสานไปแข่งขันระดับประเทศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) และกกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ที่ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืองในการเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในระดับประเทศ ในการคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์ 2561" ณ เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดพิธีบริเวณหน้าเสาธง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในโรงเรียน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่
19 - 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมนเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 "น้ำตาลหวานเกมส์" ณ เ
ศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English Camp 2018

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด English Camp 2018 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีไหว้ครู เจิมตำราและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นักศึกษาวิชาทหาร) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เจิมตำราและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมจัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยปีนี้การจัดกิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า "ธงชาติไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย " 101 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2561

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานฯ

วันที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายเธียรชัย พุทธรังษ๊ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมผูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประกอบไปด้วย สมุด และปากกาประราชทาน ถุงเท้า สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้รับกระเป๋าพระราชทานด้วย ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนอกจากจะได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 แล้ว

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินอำเภอสะอาด

วันที่ 18 กันยายน 2561 งานกิจกรรม 9ส. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการประเมินอำเภอสะอาด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประเมิน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กหญิงปณิตา เย็นค่ำ และเด็กหญิงอภิชญา วิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กในการเข้าค่ายอบรม ตามโครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยนายวัฒนา เตชะโกมล เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักวิ่งโรงเรียน

วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง 3 รายการดังนี้ 1.วันที่ 6-7 กันยายน 2561 กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2561 รางวัล ชนะเลิศ วิ่ง 1,500 เมตร 15 ปี ชาย เด็กชายเอกมงคล ทิมมา, รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 1,500 เมตร และ 5,000 เมตร 18 ปีชาย นายกฤตเมธ กุลบุญญา 2.วันที่ 8 กันยายน 2561 เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพสตรีศึกษา 3 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 15 ปีชาย เด็กชายเอกมงคล ทิมา และรางวัลชนะเลิศ วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย นายกฤตเมธ กุลบุญญา 3.วันที่ 9 กันยายน 2561 จตุรพักตรพิมานซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นประชาชนทั่วไป นายกฤตเมธ กุลบุญญา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย เด็กชายเอกมงคล ทิมา โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ เพื่อเป็นการแสดงให้นักเรียนในโรงเรียนเห็นถึงความสามารถของนักเรียน และหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันกรีฑาจตุรพักตรพิมานมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กันยายน 2561 นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาจตุรพักตรพิมานมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลปรากฎ ดังนี้ 1. นายเอกมงคล ทิมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การวิ่ง 3,000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย 2. นายกฤตเมธ กุลบุญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การวิ่ง 5,000 เมตร รุ่นประชาชนทั่วไป โดยนางวรรณดี กุลบุญญา เป็นผู้นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สตรีศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ 8 กันยายน 2561 นักเรียนเข้าร่วมแข่ง ขันกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สตรีศึกษา ครั้งที่ 3 ณ .โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผล 1. เด็กชายเอกมงคง ทิมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปีชาย 2.นายกฤตเมธ กุลบุญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปีชาย (วิ่งเข้าเป็นคนแรกของระยะ 3 กม.) โดยนางวรรณดี กุลบุญญา เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันกีฬากรีฑาระดับจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำนักเรียนคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภทกรีฑา ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผลปรากฏว่า 1.เด็กชายเอกมงคล ทิมา ได้เป็นตัวแทน วิ่ง 3,000 เมตร ชายรุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี 2.นายกฤตเมธ กุลบุญญา ได้เป็นตัวแทน วิ่ง 5,000 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค 3 ณ จังหวัดหนองคายต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่ายดาวท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายอบรมตามโครงการคัดเลือก "ดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับกลุ่มจังหวัดการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 โดยนางสาวจิราพร มีแก้ว เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 กุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในชื่อ "กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยการจัดกิจกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นการจัดพิธีการ โดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีการแสดงละครวิทยาศาสตร์จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และการแสดงของนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนในการไปแข่งขันการประกวดชุดรีไซเคิล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และในช่วงเวลา 13.00 น.เป็นการจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดแฟนซีรียูส โดยนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยผลการประกวดคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และช่วงท้ายกิจกรรมได้รับชมการแสดงดนตรีจากวง B.D.C. Band ของโรงเรียนอีกด้วย

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนการแข่งขันทักษะฯ ระดับภาค

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการใน "งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 รายการดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 14 โรงเรียน การแข่งขันร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 9 จากทั้งหมด 16 โรงเรียน การแข่งขันร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 จากทั้งหมด 18 โรงเรียน การแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
4.รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 จากทั้งหมด 18 โรงเรียน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 จากทั้งหมด 36 โรงเรียน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นถึงความสามารถของเพื่อน ๆ และคณะครูตัวแทน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดสถานที่เพื่อการจัดงาน หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ หอประชุมภูผาผึ้ง อาคารภูมาง่าม และอาคารพยาบาล โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีการให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม นวดแผนโบราณ และตัดผมให้กับพี่น้องประชาชน ตำบลช่องเม็ก ครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสนองโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กด้วย


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันกีฬานักเรียน (ระดับจังหวัด)

ระหว่างวันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (ระดับจังหวัด) เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการแข่งขัน

1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองหญิงประเภทชูตติ้ง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 800 เมตรชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1,500 เมตรชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

8. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตรชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันทักษะงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่  11-19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการแข่งขัน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง  ระดับ ม.ต้น

1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด  ระดับ ม.ปลาย
1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด  ระดับ ม.ต้น
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา  ระดับ ม.ต้น
2.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันโครงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ระดับ ม.ปลาย

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3.1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ม.ต้น

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องเกี่ยวกับประชาคมเศษฐกิจอาเซียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 8 สิงหาคม 2510 โดยนายนิเวศ  มงคลการ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน แต่งกายชุดประจำชาติต่าง ๆ และประกวดอาหารประจำชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร นักเรียนในการร่วมแต่งกายในชุดประจำชาติ


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกถึงบุญคุณของแม่ที่ให้กำเนิด โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละห้อง บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ที่ลูกได้มีโอกาสได้กราบแม่ หลังจากเสร็จพิธี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ข่าให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่โรงเรียนจะได้จัดขึ้นด้วย          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 4 - 5  สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายสมเดช ทองปัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเป็นประธานในพิธีเปิด  นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างสนุกสนาน


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแข่งขันวิ่ง RUN for RANGERS 'วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า' ผาแต้ม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา "วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า" ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  ได้รับรางวัลดังนี้ั
1. นายกฤตเมธ  กุลบุญญา  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง  3000 เมตร (เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของทุกรุ่น)
2. เด็กชายเอกมงคล  ทิมา   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง  3000 เมตร (รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชาย)


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรม Stem Education
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 134 คน และครูผู้ควบคุมรวม 6 คน โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18 คน และครู 1 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักการนำเสนอผลงานด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักเรียนได้นำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แห่เทียนถวายวัด เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบ้านสวนป่า-ห้วยน้ำใส ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 โดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ด้วยความพร้อมเพรียงและสนุกสนานจากขบวนนางรำโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีลงนามถวายพระพร ในหลวง รัชกาลที่ 10
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2561 โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มีนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา 4 คน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณธรรมนำวัยใส พ้นภัยทุกประการ
ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย AP 18 PFA สิรินธร จัดโครงการส่งเสริมทักษะการดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย "คุณธรรมนำวัยใส พ้นภัยทุกประการ" ให้แก่เยาวชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพูนเกียรติ ศรีปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย มีนักเรียนเข้าร่วม 100 คน ครูควบคุม นางพรพรรณ สมชาติ, นางทิชากร พิมพ์ทอง, นางธรรญภร ขำเพ็ชร และนางสาวปิยะวดี สีหาสาร

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม
ระหว่าง
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ "ใฝ่ค่านิยม" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบจ.พาหมอ..มาคำคียง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในการต้อนรับคณะฯ และมีการให้ความรู้เรื่องกฏหมาย ตามโครงการ "คลินิกกฏหมาย" จากฝ่ายนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมการใช้งาน Flight Simulator X
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนายสิริชัย ภูพวก ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Flight Simulator X ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561 เรื่องโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา (Flight Simulation) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (832) โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพนักบิน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทบทวนคำปฏิญานตนและสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 4
กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงความเคารพ
และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาความรู้หลักการทำงานของแผ่นโซล่าเซลล์
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร  ในการศึกษาหาความรู้หลักการทำงานของแผ่นโซล่าเซลล์ อ.สิรินธร .อุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตลอด


          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 23 มิถุนายน 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับชีวิตและงานของสุนทรภู่ ให้แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น การจัดงานรำลึกถึงสุนทรภู่ดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5
วันที่ 16 มิถุนายน 2561  นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กจำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ิจกรรมวันไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์
วันที่ 5 มิถุนายน 2561  อำเภอสิรินธรได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์อำเภอสิรินธร ประจำปี 2561 "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ณ ชุมชนเมืองเรืองแสน บ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รณรงค์ป้องกันยุงลาย
วันที่ 4 มิถุนายน 2561  ชุมนุม อย.น้อย ได้เดินรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในเขตชุมชนใกล้เคียง และนักเรียนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์  เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีพฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" และ "5 ป.ปราบยุงลาย "

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
วันที่ 4 มิถุนายน 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันร้อยมาลัย

ม.ต้น

2. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันร้อยมาลัย

ม.ปลาย

3. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

ม.ปลาย

4. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันงานประดิษฐ์ใบตอง

ม.ต้น

5. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ม.ต้น 

ผลการแข่งขันรางวัลอื่นๆ

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทักษะคอมพิวเตอร์

ม.ต้น

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา

ม.ต้น

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทักษะคอมพิวเตอร์

ม.ปลาย

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ม.ปลาย

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา

ม.ปลาย

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงานสังคมศึกษา

ม.ปลาย

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงานคณิตศาสตร์ 

ม.ปลาย

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จัดสวนถาด

ม.ต้น+ม.ปลาย

 

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  โดยการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย คือ ท่าดันพื้น (2 นาที), ท่าลุกนั่ง (2 นาที),  วิ่งระยะทาง 800 เมตร ตามเกณฑ์จึงถือว่าผ่านการคัดเลือก

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม To Be Number 1
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  เป็นกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยชมรมในสถานศึกษาสมาชิกได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
ระหว่างวัน
ที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มูลนิธิสุภนิมิตร มอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  มูลนิธิสภนิมิตร ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนักเรียนในโครงการ และนักเรียนทุน เพื่อมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียน จำนวน 11 คน

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบรางวัลดีเด่นการจัดการศึกษา อปท.
วันที่ 9 เมษายน 2561 เด็กหญิงธัญย์ชนก เสาอิง่อง รับรางวัลระดับเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (คนเก่งท้องถิ่น)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้ารับมอบรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข
วันที่ 14 มีนาคม 2561  โรงเรียนได้นำนักเีรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมงานมหกรรมโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ตอน "เรียนให้เป็น เล่นให้รู้" ณ ทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ได้นำนักเรียนชุมนุมวงโยธวาทิตเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   รับรางวัลการแข่งขันรายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 มีนาคม 2561 สืบเนื่องจากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนอยากรู้ ระดับ ม.ต้น ที่ผ่านมาแล้วในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนตอบปัญหาได้รับรางวัลชมเชย และได้เข้ารับรางวัลในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ (สำนักอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดบมีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบรางวัล

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นายกิติกร บุญเสริม และนางสาวพรรณพิมล ศรีแก้วกุล ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และตัวแทนนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ดำเนินการจัด "พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน และจัดการแสดงต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำลาให้ผู้สำเร็จการศึกษาไป


           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ตชด.22 ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 นำโดย ร้อยตำรวจเอกนพรัตน์ คำเหลา และคณะ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 8 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ทัศนศึกษานักเรียน
ันที่ 5 มีนาคม 2561 
โรงเรียนได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาดังเส้นทางต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาดูงานในจังหวัดมุกดาหาร
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานในจังหวัดมุกดาหาร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานในจังหวัดสุรินทร็
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงาน วัดปากแซง วัดถ่้ำคูหาสวรรค์  ในจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน จำนวน 8 คน

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และเดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนบ้านเหล่าคำ โดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ม.1 และ ม.3 - 6 (ที่โรงเรียน)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมพัฒนาเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 และ กองที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) และลูกเสือวิสามัญ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กองที่ 2 (ชั้น ม.2)
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำลูกเสือ - เนตรนารีกองที่ 2 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) เข้าค่ายพักแรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอสิรินธร โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และนายธนโชติ อาราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยคณะลูกเสือเดินทางไกลจากภายในสนามฟุตบอลเขื่อนสิรินธร ไปยังศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเป็นการศึกษาเส้นทางธรรมชาติของเขื่อนสิรินธรด้วย

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน "โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ เด็กหญิงธันย์ชนก เสาอีง่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบ "โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีมอบ

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมการแข่งขันรายการเยาวชนอยากรู้
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเยาวชนอยากรู้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับรางวัลชมเชย และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในลำดับต่อไป

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   เข้าร่วมงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 2561 (En Tech Day 2018)
วันที่ 18 -19 มกราคม 2561 ครูอนวัช อินทรบุตร และครูจันทร์จิรา ดาราสว่าง ได้นำนักเรียนจำนวน 15 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม (En Tech Day) ประจำปี 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1.แข่งขันจรวดขวดน้ำ ม.ต้น ผลการแข่งขัน (ตกรอบแรก) 2.การแข่งขันโยนไข่ ระดับก่อนอุดมศึกษา (ลำดับที่ 5) 3.การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม ระดับก่อนอุดมศึกษา ตกรอบแรก 4.การแข่งขันสะพานจำลอง ได้ลำดับที่ 8

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ฟ้าแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการเดินขบวนพาเหรดจากลานอเนกประสงค์บ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส เพื่อเป็นการเชิญชวนชาวบ้านทั่วไปให้เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด และนายกฤตเมธ กุลบุญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิด หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น มีการเต้น Cover Dance ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ และการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน นัดพิเศษ ระหว่างทีมคณะครู ศิษย์เก่าและหัวหน้าส่วนราชการตำบลช่องเม็ก พบกับ ทีมองค์การบริหหารส่วนตำบลโนนก่ออีกด้วย

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   บำเพ็ญประโยชน์วัดสวนป่า
วันที่ 10  มกราคม 2561 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีจิตอาสาทำความดีที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม เพราะถือว่าวัดเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมากตรงตามความต้องการของจิตอาสาและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ณ วัดบ้านสวนป่า ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   สอบ Pre O-Net
วันที่  9  มกราคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ได้กำหนดการประเมิน Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำคะแนนไปใช้ร้อยละ 20 ของคะแนนการทดสอบปลายปีหรือปลายภาค ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  และร่วมถวายภัตตาหารเช้า  แด่พระภิกษุสงห์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปี 2561 เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  สร้างความสุขกายใจอย่างถ้วนทั่วกัน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   มอบรางวัลยอดนักออมประจำปี 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายวัฒฯา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  ได้มอบรางวัลยอดนักออม ประจำ 2560 ในโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อเป็นรางวัลให้แก่นักเรียนผู้มียอดออมสูงสุดประจำปี 2560  จำนวน 10 คนด้วยกัน

          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2561
ประเมินผู้บริหาร และครูดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประเมินคัดเลือกรับรางวัลครูดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ส่งผู้บริหารและครูเข้าร่วมพิจารณา 4 ท่านคือ นายประเสริฐ จูมลี เสนอของรับการประเมินผู้บริหารดีเด่น, นางสาวเบญญทิพย์ ภิโญพัฒนพงศ์ เสนอของรับการประเมินครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, นายอนวัช อินทรบุตร เสนอของรับการประเมินครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, นายสิริชัย ภูพวก เสนอของรับการประเมินครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดการประเมิน

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมิน นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีต้อนรับคณะการประเมินสถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กในหัวข้อการประกวดกิจกรรม 9ส., การประกวดศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัดฯ, การจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษา, นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และได้เยี่ยมชม ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน การจัดการระบบบริหารงานของโรงเรียน

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 อำเภอสิรินธร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Morel Development School : MDS) ณ โรงเรียนหลักสี่ (ทองในทิวารีวิทยา) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการนำมาใช้ในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กต่อไป

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเตรียมการจัดทำข้อสอบโครงการ "คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น"
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งข้าราชครูจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมเพืท่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 6 คน เพื่อเป็นการประเมินการทำงานในห่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2561 โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในการประเมิน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ
วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้ผำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายรมย์รวินท์ เชิดชู ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน (สมเด็จย่า)

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคุณครูคนใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูนิยม พานิชกุล ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และให้คุณครูได้พบปะและแนะนำตัวให้กับนักเรียนรู้จักที่หน้าเสาธงด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งครูย้ายโรงเรียน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมส่งนายนิเวศ มงคลการ ตำแหน่ง ครู และนางสาวชมัยพร วามสิงห์ ตำแหน่ง ครู ที่ย้ายโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นอย่างดี และเป็นกันเอง

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. คณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิริธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านมาเราดีใจ... ท่านย้ายไปเราคิดถึง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับ และอำลาข้าราชการในชื่องาน "ท่านมาเราดีใจ... ท่านย้ายไปเราคิดถึง" โดยมีข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ 3 ท่าน คือ 1.นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเ้รียนหนองบัวฮีวิทยาคม 2.นายนิเวศ มงคลการ ครู ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 3.นางสาวชมัยพร วามสิงห์ ครู ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนพิบูลมังสาหาร และข้าราชการที่โอนย้ายมาจากสังกัดอื่น 2 ท่าน คือ 1.นางธรรญภร ขำเพ็ชร 2.นางเพ็ญนภา จันกันทะ และยังมีข้าราชการครูท่สามารถสอบบรรจุได้เป็นครูผู้ช่วย จำนวน 6 ท่านคือ 1.นางสาวพรสวรรค์ สังวร 2.นางสาวศิรินภา รัชอินทร์ 3.นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี 4.นางสาวชนากานต์ ร่มศรี 5.นางสาวสิริกร อนุดำ 6.นางสาวจิราพร มีแก้ว โดยในพิะีอำลา เป็นไปด้วยความซาบซึ้งของนักเรียน และครู และยินดีต้อนรับคณะครูที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เ)้นประธานในพิธีเปิดการอบรม

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผู้บริหาร
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการเข้าประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยได้เข้าประเมินการดำเนินการจัดการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 ) และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ห้องสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนด้วย

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมสถาณการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของไทย
วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นายอนวัช อินทรบุตร และนางทิชากร พิมพ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วม"โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง สถาณการณ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย สำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.อุบลฯ
วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต" ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ & รีสอร์ท โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ 2 รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีอำลาครูชวลิต ไปบรรจุข้าราชการ
วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีอำลาคุณครูชวลิต จันทรเกษร ผู้ช่วยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่สามารถสอบบรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้ ซึ่งจะเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้ โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกันแสดงความยินดี และได้ให้ครูชวลิต ได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ได้ร่วมงานที่โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี และแนะนำแนวทางการศึกษาให้นักเรียนได้ทราบด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมพิธีปิดการเข้าค่ายอบรม ตามโครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น 2561
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนางสาวจิราพร มีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีปิดการเข้าค่ายอบรมตามโครงการคัดเลือกดาวท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ผลการนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ นักเรียนเข้าร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 168 คน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน โดยนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมโรงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน และได้ผลคะแนนดังนี้ 1.เด็กหญิงปณิตา เย็นค่ำ ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 9 2.เด็กหญิงอภิชญา วิชัย ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 84

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลาญชัย
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมต้อนรับนายแสงทอง ฉันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลาญชัยคนใหม่ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น อุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผุ้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการลที่ 10 ณ เขื่อนสิรินธร
วันทืี่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร 
 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชการลที่ 10 ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก 
 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินวิทยฐานะ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประเมินผลงานข้าราชการครูิองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยมีรองผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา), นายประเสริฐ  จูมลี (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา), นายกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง (ครู), นายรมย์รวินท์  เชิดชู (ครู) และ นายวรพงษ์  สุโคตร (ครู)
 

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่  20 กรกฎาคม 2561    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อนวัตกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพอเพียง และการจัดแผนพัฒนาการศึกษา
 
     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยกรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นำโดยนายพุฒิเมธ พวงจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม และนายอนุศักดิ์ วันดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนางกุศราวดี ดำรงสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะฯ ในการบริหารงานกับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะฯได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กอีกด้วย

 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่าง
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล & รีสอร์ท อุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ 23 มิถุนายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  "หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาดูงานโครงการ 9 ส.
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ  จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะปฏิบัติงานโครงการ 9 ส. ของสถานศึกษา  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการ 9 ส. ของโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระหว่าง
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้ารับการประุชุมเชิงปฏิยัติการ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปีเป็นปีที่ 16 และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในประเภทจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีที่ 2 กอปรกับสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ได้แจ้งประสานการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2561 โรงเรียนในสังกัด จังได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ และชมการจัดกิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดัต้อนรับครูบรรจุใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาบรรจุรับราชการใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 คน 1.นางสาวจิราพร  มีแก้ว  วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และมีการจัดการปฐมนิเทศแนวการปฏิบัติงานให้กับครู นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีกำหนดการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาเอก ภาษาเวียตนาม  ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในสภานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระหว่าง
วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กิจกรรมพัฒนาความเข็มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ Active Learning
ระหว่าง
วันที่  9 - 11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้แบบ Active Learning  ด้านการอ่าน การเขียน  และการวิเคราะห์  ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งผู้บริหาร และครูโรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมรีเจ้นท์บอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียน


     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรม Thinking School
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับโรงเรียนบัวงามวิทยา และโรงเรียนนาคำวิทยา จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School" ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบัวงามวิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กส่งครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก, นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา, นายประดิษฐ์ นันทะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคำวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรม

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนางธรรญภร ขำเพ๊ชร ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นกลาง - รุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรม B.T.C. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งนางเพ๊ญนภา จันกันทะ, และนางพรสวรรค์ สังวร เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นตวามรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1/2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นจาก ส.บ.ม.ท. ประจำปี 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ประจำปี พ.ศ 2560 ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่47) ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 3,000 คน. โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เื่พื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 โรงเีรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรม เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม
 

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักฯ เดินทางพร้อมคณะ เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวัฒนา เตชะโกมล ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะกรรมการชมการจัดนิทรรศการของนักเรียน พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าของ 4 โครงการ ที่ได้ทำ MOU ไว้ด้วยคือ 1.โครงการกิจกรรม 9ส. 2.โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 3.งานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายวงโยธวาทิต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิลักษณ์ แพงไธสง ผู้ช่วยครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมวินัยข้าราชการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี "หลักสูตรการอบรมวินัย (การสร้างวินัยให้ตนเอง)" ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับความรู้เรื่องการสร้างวินัยให้ตนเองจาก นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายนายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน นิติกรชำนาญการ ส่วนมาตรฐานวินัย อุธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มอบเกียรติบัตร "ครูผู้ไม่มีวันลา" ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 งานบุคลากร โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูที่ได้รับรางวัลครูผู้ไม่มีวันลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามโครงการจัดงานวันครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีครูที่ได้รับรางวัลคือ 1.นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 2.นางบุญล้อม แก้วดอน ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.นายศรชัย ชินราช ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4.นายรมย์รวินท์ เชิดชู

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการ ต้อนรับคณะประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น นำโดยนายศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการผู้ประเมิน โดยได้รับชมการแสดงของนักเรียน การจัดทิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับครูบรรจุใหม่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีต้อนรับครูผู้ช่วยที่มาบรรจุรับราชการใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 5 คน 1.นางสาวพรสวรรค์ สังวร สอนในรายวิชาเกษตร 2.นางสาวสิริกร อนุคำ สอนในรายวิชาภาษาไทย 3.นางสาวศิรินภา รัชอินทร์ สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 4.นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5.นางสาวชนากานต์ ร่มศรี สอนในรายวิชาคหกรรม และมีการจัดการปฐมนิเทศแนวการปฏิบัติงานให้กับครูทั้ง 5 ท่าน นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันครู
วันที่ 16 มกราคม 2561
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP และมอบรางวัลเกียรติบัตรครูดีเด่น  และรางวัลครู  บุคลากร

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดทำพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินท์ จังหวัดนนทบุรี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมอีสาน

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 9ส
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเดินททางเข้าประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 9ส ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อเป็นการประกวดมาตรฐานของการจัดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการดี และดีเด่นในวันครู 16 มกราคม 2561 ต่อไป โดยคณะกรรมการผูประเมินได้ดำเนินการประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่อง และติชมการดำเนินการของโรงเรียนด้วย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมชุมชนในโรงเรียนในปี 2561
สถานีตำรวจภูธรช่องเม็กขอใช้สถานที่จัดอบรม
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก ขอใช้สถานที่หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กในการจัดอบรมโครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) ภ.3 ให้กับชาวบ้าน และผู้นำชุมชน โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งาน "พาแลงช่องเม็ก"
วันที่​ 24 พฤศจิกายน​ 2561 เวลา 19.00 น. โรงเรียน​เบ็ต​ตี้​ดูเมน​ 2​ ช่อง​เม็ก นำโดยนายกฤษณ์พงศ์ วรรณทอง ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะ​ นำนักเรียน​​นางรำของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ทำการแสดง​รำฟ้อนผ้ากาบบัวอุบลราชธานีศรีวนาลัย​ ในงาน "พาแลงช่องเม็ก"​ ณ เมืองเรืองแสง Chongmek Renovate โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานใน​พิธี​เปิด

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำรวจช่องทางผ่านพรมแดนและข้อมูลหมู่บ้านชายแดน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ชุดสำรวจช่องทางผ่านพรมแดนและข้อมูลหมู่บ้านชายแดน กรมแผนที่ทหาร ลงพื้นที่สำรวจและวัดแผนที่รอบบริเวณโรงเรียน และหมู่บ้านใกล้เคียง นำโดย ร.ต.ณรงค์ชัย เสือเฒ่า หัวหน้าชุดสำรวจที่ 1 และคณะ เข้าพบนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และนายกิติกร บุญเสริม ครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อประสานงานขอข้อมูลและความร่วมมือจากสถานศึกษา

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง"
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กเข้าร่วมกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" ณ บริเวณหน้าด่านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤทธิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นำวิ่งโดยคุณตุ๊กกี้ ชิงร้อย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเรืองแสง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสิรินธร ดำเนินการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเรืองแสง โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธรเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอสิรินธรเข้าร่วมงาน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคดังกล่าว ณ ลานหมู่บ้านเรืองแสง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานวันออกพรรษาเที่ยวงานเรือชักพระฯ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ส่งบุคลากรเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันออกพรรษาเที่ยวงานเรือชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกัยรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา" ณ บริเวณวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ำใส โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมโครงการ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก จัดโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดย นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Big Cleaning Day. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำครูและนักเรียนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561" ณ บริเวณถนนหน้าด่านช่องเม็ก และชุมชนเมืองเรืองแสง โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ภล เลิศรัชตปภัสร

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมาฆบูชาอาเซียน 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมงาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายรมย์รวินท์ เชิดชู และนายถาวร วงศ์สาลี เข้าร่วมงาน "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" บรรยายพิเศษ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร ีณ สวนสิรินธร เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และในการนี้โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดแสดงด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและพนักงานโรงเรียบนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม "ทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมตำบลช่องเม็ก ทุกวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน" โดยนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------