กิจกรรมภายในโรงเรียนในปี 2563

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ดำเนินการจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 210 ผืน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานประธานถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลาการทางการศึกษา ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝึกปฏิบัติและดูงานอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  นายกิติกร บุญเสริม ครู พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ ดุจดา และ นายปรินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการฝึก หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง คณะเยาวชน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดูงานโครงการในพระราชดำริ และฝึกปฏิบัติในการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้แก้ปัญหาในครอบครับ โรงเรียนและชุมชนของตนเอง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ค่าย LOVE camp ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรมทหารมหาดเล็กที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร
ทรงพระกรุณาให้เผยแพร่ได้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิดาร โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด ได้กำหนดจัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น   องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้ให้ทางโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้โรงเรียนในสังกัดฯ ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์นักเรียน  ถึงผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจของ อบจ. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้สมีครรับเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อห้ามการกระทำผิด กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ส.อบจ.อบ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (นายก อบจ.อบ.)
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2563 งานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล(หญิง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นประชาชนทั่วไป (หญิง) ช่องเม็กคัพ ครั้งที่1 รายการแข่งขันวอลเลย์บอลช่องเม็กคัพ 2020 ชิงถ้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทย แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลง ต.ช่องเม็ก อ.สืรินธร จ.อุบลราชธานี
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการ "Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)" โดยมีแนวคิดที่จะรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญเรื่องการบริจาคโลหิตอยู่แล้ว ปีละ 1 ครั้ง บริจาคเพิ่มเป็น 2 ครั้ง และบริจาค 2 ครั้ง เพิ่มเป็น 3 ครั้ง และจากบริจาค 3 ครั้ง เพิ่มเป็น 4 ครั้ง/ปี เพื่อนำไปรักษาโรคนานาชนิด ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ยูนิต สามารถนำไปช่วยชีวิตได้มากกว่า 3 ชีวิต และทำให้มีปริมาณโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วย และไม่เป็นอันตรายกับผู้บริจาคโลหิต ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2563
านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายประเสริฐ  จูมลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ด้วยอำเภอสิรินธร ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ด้วยการกวาดถนน เก็บขยะ ปรัรบภูมิทัศน์พัฒนาหน่วยงานด้วยความพร้อมเพรียงกัน
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
วันที่ 15 กันยายน 2563 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก หัวหน้าส่วนราชการ ครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 18-25 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 22-23  สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฐานส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ฐานส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์กายภาพ


             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโครงการเข้าค่ายศิลปะ
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายศิลปะ ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสัมมนาช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 น  ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมเคมี, กิจกรรมฟิสิกส์ และกิจกรรมหุ่นยนต์
 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีถวายพระพรชัย 12 สิงหาคม
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยนายวัฒนา เตชะโกมลผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้มีโอกาสลงนามถวายพระพรชัยมงคล


             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 6 สิงหาคม 2563  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)" ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 2

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบป้ายประเมินมาตรฐาน อย.น้อย ดีเยี่ยม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้จัดทำพิธีมอบป้ายประเมินมาตรฐานโรงเรียน  อย.น้อย  ระดับ ดีเยี่ยม โดบ นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับทุนการศึกษามูลนิธิครูไทยอาสา
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  งานแนะแนว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  นำโดยนางพรพรรณ สมชาติ  ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และมูลนิธิครูไทยอาสา  โดยพลเอกพิศณุ  อุไรเลิศ  ณ โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฟผ. แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอสิรินธร  ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักเรียนในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้สวมหน้ากากป้องกันโรค

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563   โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วเบ็ตตี้ แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนกิจกรรมต่างๆในการปฐมนิเทศ อันได้แก่ แนะนำงานวิชาการ งานหลักสูตร/วัดผล โดย นางพรพรรณ สมชาติ หัวหน้าการฝ่ายบริหารวิชาการ, นายกิติกร  บุญเสริม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นายศรชัย  ชินราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นางบุญล้อม  แก้วดอน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  จากนั้น เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างสนุกสนาน

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 มีนาคม 2563  งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนด้วย

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ ม.5 ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ซึ่งโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กนอกจากจะได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล จากปากทางหมู่บ้านบากชุม หมู่ 1 และตามถนนสายหลัก หมายเลข 2396 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความสามัคคีของเหล่าพสกนิกร  โดย นางบุญแต่ง บริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานในพิธีเปิด

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภานักเรียนโรงเรียนบัวงามวิทยา มาศึกษาดูงาน
วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน จากโรงเรียนบัวงามวิทาคม ประกอบด้วยคณะครู 15 ท่าน สภานักเรียนจำนวน 40 คน

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา)
วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาดังเส้นทางต่อไปนี้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  

มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดสุปัฏนารมวรวิหาร, วัดป่าใหญ่, พิพิธภัณฑ์ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 พุทธสถานราชธ่านีอโสก, งานเกษตรอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานในจังหวัดสุรินทร็ 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา, วัดผาน้ำทิพยประสิทธิ์วนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด 

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ (ม.ต้น) รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้  ในรายการ "เยาวชนอยากรู้" ณ สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี NBT (รอบชิงชนะเลิศ) จากโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 14 โรงเรียน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กได้ลำดับที่ 9

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และเดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลง โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย และเป็นผู้อำนวยการค่ายฯ โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1, 3 และลูกเสือวิสามัญ ม.4, 6 ได้เข้าค่ายในหลักสูตรเดินทางไกล และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 และลูกเสือวิสามัญ ม.5 อยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิยุวพัฒน์ ส่งคณะผู้ติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครูและนักเรียนเข้านำเสนอผลการดำเนินงาน

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และครบรอบสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนเบ็ตตี้กดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก (ช่องเม็กวิทยา) ครบรอบ 21 ปี 14 มกราคม โดยในพิธีนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 11 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา

             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

กิจกรรม ผอ. ครู บุคลากร ในโรงเรียนในปี 2563

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดย นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวอุไรพร บรรพตาธิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าพบปะนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ, โรงเรียนบ้านพลาญชัย และโรงเรียนบ้านโนนก่อ ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ใบปลิวรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้นักเรียนทราบเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุไรพร  บรรพตาธิ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินกิจกรรมฯ พิธีรวางพวงมาลาดอกไม้สด สีชมพู และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการนายประเสริฐ จูมลี, นางสาวอุไรพร  บรรพตาธิ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สดสีแดงขาว) และจัดนิทรรศการ

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายวัฒน  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมคณะครูเข้าร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกฯ และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เข้าร่วมพิธีโดยจัดเตรียมพวงมาลาดอกไม้สด สีเหลือง  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายบังคม และพิธีวางพวงมาลา

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 29 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ ออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความคิด การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ครูสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ครูสามารถออกแบบสื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ
วันที่ 7 กันยายน 2563 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประธานพิธีมอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กรุงเทพมหานคร การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2561 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Suffciency School : LSS) ในปี 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนเมืองสมเด็จ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนเมืองสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองสมเด็จ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ รับทราบปัญหาและให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  จึงได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจายการบริหารจัดการศึกษาให้ทุกฝ่าย เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมโปรแกรม Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด ได้ลงนามทำสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ของระบบการบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ให้กับคณะครูทั้งหมด 4 ฝ่ายงานคือ ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ, ฝ่ายบริหารวิชาการ, ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานหลักสูตรและการสอน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้  ได้รับการอบรมการวิทยากร ดร.สุกานดา ธิมา และ ดร.จิรา  ลังกา  โดยนายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอำเภอสิรินร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 11 สิงหาคม 2563โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยนายเจษฎา ชะโกฏ นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและกรรมการสถานศึกษา โครงการสร้างเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 15 โรง รวม 80 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมครูสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดการอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรม PLC
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเบ็ตตี้ดุเมน 2 ช่องเม็ก โดย อ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นวิทยากรในอบรมครั้งนี้

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบต.โนนก่อ เข้ามาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางบุญแต่ง บริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นางสาวราตารี  สายทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำคณะผู้บริหาร พนักงานสวนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จำนวน 30 คน เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทดสอบให้คณะกรรมการจัดการสอบ คณะกรรมการกลาง ผู้คุมสอบ เพื่อให้สามารถจัดการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8
วันที่ 28 มกราคม 2563 งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก มีครูผู้ช่วยจำนวน 5 คนคือ นางสาวพรสวรรค์ สังวร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, นางสาวชนากานต์ ร่มศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ, นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, นางสาวศิรินภา รัชอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, นางสาวสิริกร อนุดำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนายสมเดช ทองปัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประเมิน และนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับคณะครูพี่เลี้ยง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีวันครู ประจำปี 2563
วันที่ 16 มกราคม 2563 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโอวาท ให้กับครูเนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีนายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในสังกัด อบจ.อุบลราชธานีและของสถานศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเบ้ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียน 9ส. ได้รางวัล "ดีเด่น" 2. รางวัลโรงเรียนพัฒนาเว็บไซต์ ได้รางวัล "ดีเด่น" 3. นางทิวาวรรณ์  บุญเสริม ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น" 4. นางธรรญพร  ขำเพ็ชร ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับ "ดีเด่น"

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมชุมชนในปี 2563

 
ทำบุญสังฆทานวัดห้วยน้ำใส
วันที่  1 ตุลาาคม 2563  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญสังฆทานวัดห้วยน้ำใส เต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เนื่องในวันออกพรรษา

      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรม Kick Off โครงการ กฟผ.สิรินธร
วันที่  1 กรกฎาคม 2563  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดโครงการ EGAT Care Back to School
โดยการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฟูหลังสถานการณ์ COVID-19 ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ให้ทันวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ 33 ปี  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่  30 มิถุนายน 2563  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก มีหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตตำบลช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการดังกล่าว ณ แปลงปลูกป่ายางนา แปลง 17 หมู่ 13  ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการปลูกป่าเกษตรธรรมชาติ
วันที่  17 มิถุนายน 2563  นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวเกษตรธรรมชาติและปลูกป่าสืบสานปณิธานพ่อ กศน. อำเภอสิรินธร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายสนอง มาลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมการดับไฟป่า และการใช้เครื่องมือดับไฟป่า
วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าแก่นักเรียน ชุมชน  และองค์กร ในเขตพื้นที่ตำบลช่องเม็ก เพื่ออบรมให้ความรู้ในการดับไฟป่า และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยจ่าเอกยุติธรรม ซิงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก  เป็นประธานในพิธีเปิด

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานมาฆบูชาอาเซียน 2563
วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนได้เข้าร่วมงานนิทรรศการมาฆบูชาอาเซียน  ณ วัดสิรินธรวราราม (วัดภูพร้าว) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  ได้จัดแสดงนิทรรศการสานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน ฟังพระธรรมเทศนาอาเซียน ไทย-ลาว เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน

       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 กันยายน 2562 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำโดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------