เหล่ากาชาดพบนักเรียนทุนพระเทพฯ

22 กุมภาพันธ์ 2564