กิจกรรมครู-บุคลากรโรงเรียนในปี 2564

เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และหน่วยงานในเขตอำเภอสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โดยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำคณะถวายทำความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งคณะได้กล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" จากนั้นคณะได้ร่วมกันจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการทำอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อประกอบการพิจารณาประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2654)

 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีท่านรองอุไรพร บรรพตาธิ หัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 4 คน และ คณะครูโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น จำนวน 6 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าร่วมรับการประเมินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดในการรับการประเมิน โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการ นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมรับสังเกตุการณ์การต้อนรับการประเมินในครั้งนี้
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เข้าศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นำโดยนายกรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบริหารจัดการ แและนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรในการเข้ามาศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีนายประเสริฐ จูมลี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต้อนรับอย่างอบอุ่น
 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
วันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ได้ขอรับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ผู้ขอรับการประเมิน มีทั้งหมด 4 คน คือ
1. นางทิวาวรรณ์  บุญเสริม ขอรับการประเมินเชี่ยวชาญ
2. นายวรชัย  ยืนมั่น      ขอรับการประเมินเชี่ยวชาญ
3. นายศรชัย  ชินราช   ขอรับการประเมินเชี่ยวชาญ
4. นางสาวรัตติการ  อ่อนโยน  ขอรับการประเมินชำนาญการ

 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก นำคณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดทำพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน

 

            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------