ข้อมูลอาคาร สถานที่

   อาคารสถานที่ 

ที่

รายการ

จำนวน หมายเหตุ
1 อาคารเรียน 216 ล./41 (หลังคาทรงไทย) 1  หลัง บริจาคโดยคุณสุนีย์  ตริยางกูรศรี
ประธานกรรมการ
บริษัท  ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
2 อาคารเรียนกึ่งถาวร 1  หลัง
3 อาคารเรียนชั่วคราว 3  หลัง
4 บ้านพักผู้บริหาร 1  หลัง
5 บ้านพักครู 2  หลัง
6 บ้านพักนักการ 1  หลัง
7 บ้านพักเรือนนอน 1  หลัง
8 ห้องน้ำนักเรียนแบบ 6 ที่ 1  หลัง
9 สนามบาสเกตบอล 1  หน่วย
10 สนามวอลเลย์บอล 1  หน่วย
11 สนามฟุตบอล 1  หน่วย
12 ป้ายชื่อโรงเรียน 2  แห่ง
13 ถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร   ยาว 155 เมตร 155  เมตร
14 ถนนลูกรัง กว้าง  6  เมตร  ยาว  300 เมตร 300  เมตร
15 รั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียน  ความยาว 133 เมตร 133 เมตร
16 รั้วลวดหนาม  7 เส้น  ความยาว  380 เมตร 380 เมตร
17 บ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ
18 บ่อน้ำบาดาล 1  หน่วย
19 ห้องน้ำครู 4 ที่ 1 ชุด
20 ห้องน้ำนักเรียนแบบ 10 ที่ 1 หลัง บริจาคโดยคุณสุนีย์  ตริยางกูรศรี
ประธานกรรมการ
บริษัท  ก้าวหน้าไก่สด จำกัด
21 ห้องพักครู  5 ห้อง 1 หลัง บริจาค
22 ห้องน้ำนักเรียน 10 ที่ 1 หลัง งบ อบจ.
รวม


ตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดอาคาร 

ลำดับที่

ลักษณะอาคาร

จำนวน ประเภทเงินการก่อสร้าง รายละเอียดการใช้งาน หมายเหตุ
1 อาคารเรียน 216 ล./41
(หลังคาทรงไทย)

1  หลัง
( 17 ห้อง )

บริจาค

อาคารเรียน 3 ชั้น
16 ห้องเรียน
2 สนท 3/12

3 ชั้น 12 ห้อง

งบประมาณ
อบจ.

ห้องเรียน

3 สนท 4/12

4 ชั้น 12 ห้อง

งบประมาณ
อบจ.

ห้องเรียน

4

โรงอาหารชั่วคราว

1  หลัง

บริจาค

โรงอาหาร  500 ที่นั่ง
และ
หอประชุม
5

อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร

อาคารเป็นตึก
1 ชั้น
( 4 ห้อง )

งบประมาณ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(2)
6

อาคารศูนย์การเรียนรู้

1 หลัง

งบประมาณ
อบจ.

อาคาร 3 ชั้น
ห้องสมุด, ห้องประชุม,
ห้องเรียนอาเซียน
7

อาคารอเนกประสงค์ 1

1 หลัง

งบประมาณ
อบจ.

ตึกหอประชุม
8

อาคารอเนกประสงค์ 2

1 หลัง

งบประมาณ
อบจ.

ตึกหอประชุม
9

อาคารพยาบาล

1 หลัง

บริจาค

ห้องพยาบาล
10 อาคารกิจการนักเรียน

1 หลัง

บริจาค

ห้องกิจการนักเรียน
11 อาคารคหกรรม

1 หลัง

บริจาค

ห้องคหกรรม
12 หอพักเรือนนอน
(เรือนนอนร่วมใจ)

1 หลัง

บริจาค

หอพักเรือนนอนนักเรียนหญิง

          
อาคารประกอบ

ลำดับที่

ลักษณะอาคาร

จำนวน ประเภทเงินการก่อสร้าง รายละเอียดการใช้งาน หมายเหตุ
1 บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง      
2 บ้านพักนักการ 1 หลัง      
3 โรงกรองน้ำ 1 หลัง  
3 โรงดื่มน้ำ 1 หลัง
4 ห้องน้ำครู  แบบ 4 ที่ 4 ห้อง   หน้าห้องดนตรี
5 ห้องน้ำห้องสวมแบบ 6 ที่ 6 ห้อง   หน้าห้องดนตรี  
6 ห้องน้ำห้องสวมแบบ 10 ที่ 10 ห้อง   หลังโรงอาหาร  
7 ห้องน้ำห้องสวมแบบ 10 ที่ 10 ห้อง   หลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  
8 หอพระ 1 หลัง   หน้าทางเข้าโรงเรียน  


สนามกีฬา

ลำดับที่

ลักษณะอาคาร

จำนวน ประเภทเงินการก่อสร้าง รายละเอียดการใช้งาน หมายเหตุ
1 สนามบาสเกตบอล 1 หน่วย      
2 สนามวอลเลย์บอล 1 หน่วย      
3 สนามฟุตบอล 1 แห่ง
3 สนามเปตอง 2 แห่ง      


อื่น ๆ

ลำดับที่

ลักษณะอาคาร

จำนวน รายละเอียดการใช้งาน หมายเหตุ
1 ป้ายชื่อโรงเรียน 155  เมตร  
2 ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ห้อง

3 ห้องประกันคุณภาพ 1 ห้อง
4 ห้องสถานศึกษาพอเพียง 1 ห้อง
5 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 ห้อง
6 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง งบ อบจ.
7 ห้องศิลปะ 1 ห้อง
8 รถโรงเรียน 3 คัน
9 หอถังประปา 1 ที่
10 น้ำบาดาล 1 ที่