พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียน
"อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
ณ 
โรงเรียนช่องเม็กวิทยา   ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันที่  21  ธันวาคม  2547
     
พระราชทานนามโรงเรียนใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานนามให้โรงเรียนช่องเม็กวิทยา เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  คือ  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550  
คลิกดูประกาศ