มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคลโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ครูโรงเรียนช่องเม็กวิทยา  ควรได้ปฏิบัติงานของตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในรายบุคคล  ที่ได้รับมอบหมาย  ได้ครบถ้วน  ตรงเวลา  และเป็นไปอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ  ในลักษณะงานต่อไปนี้

1.       สนองนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

2.       ปฏิบัติงานสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายทุกรายวิชา  และรับผิดชอบงานหมวดวิชาที่สังกัดอยู่

3.       ปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมตามหลักสูตร  กิจกรรมนอกหลักสูตร  การสอนซ่อมเสริมและการสอนแทน  ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

4.       ปฏิบัติงานครูเวรประจำวัน  ครูที่ปรึกษาคณะสี  ครูที่ปรึกษา  และครูเวร  ได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

5.       ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนให้ฝ่าย / งานต่าง ๆ ได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

6.       ปฏิบัติงานโครงการพิเศษกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  งานกลุ่มโรงเรียน  ได้ครบถ้วน  ตามที่ได้รับมอบหมาย  และให้ความร่วมมือร่วมสร้างสรรค์พัฒนาทีมงาน

7.       ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนทุกเรื่องทุกงาน  ได้ครบถ้วน  ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.       ประพฤติตนในการมาปฏิบัติราชการและอยู่ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย  ระเบียบและแบบแผนทางราชการ  ได้ครบถ้วนถูกต้อง

9.       ปฏิบัติงานในฐานะเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์  ในฐานะที่เป็นครูผู้ปกครอง  เป็นครูแนะแนวและเป็นครูวิชาชีพ  ได้สมบูรณ์และเปี่ยมด้วย
  เมตตาคุณธรรม

10.    ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  และจรรยาบรรณครู  พ.. 2539  ได้ครบถ้วน

11.    ร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครอง  ตามโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม  และร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม
  ประเพณีอย่างสม่ำเสมอ

12.    พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ดำเนินการพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน  ด้วยการจัดทำแฟ้มพัฒนางาน  การวิจัยในชั้นเรียน  การจัดทำแผนการสอน 
  การพัฒนาสื่อและการประเมินผล  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้มีผลงานจัดส่งเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนได้เป็นรูปธรรม

13.    มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ในกระบวนการเรียนการสอน  และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ

14.    แต่งกายเรียบร้อย  ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลและแนวปฏิบัติที่โรงเรียนกำหนด

15.    ต้องยึดหลัก 5 ในการทำงาน

16.    ต้องมีความวิริยะ  อุตสาหะและเสียสละ  ช่วยเหลือเกื้อกูล  รักและส่งเสริมความสามัคคี  ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเอกภาพของโรงเรียน