ทำ E-PASSPORT ที่สำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานี

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-PASSPORT)หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร

เป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

 • มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่  รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
 • มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

สำหรับผู้อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่เป็นบัตรปัจจุบัน ยื่นขอมีหนังสือเดินทางได้ ในกรณีบัตรที่ขึ้นต้นด้วย เลข 8 ต้องมีทะเบียนบ้านประกอบในการยื่นคำร้องด้วย

ในกรณีมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังไม่หมดอายุ ให้นำมายกเลิกในวันที่ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วย

ในการยื่นคำร้อง ต้องเดินทางมาดำเนินการด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ คือ ภาพใบหน้า และลายนิ้วมือ

ในกรณีผู้ยื่นคำร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

ผู้เยาว์อายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 14 ปี

 • สูติบัตรตัวจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของบิดา มารดา (บิดา มารดา ต้องมาลงนามในวันที่ทำ PASSPORT)
  • กรณีที่บิดา หรือมารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่มาลงนามยินยอม ต้องมีหนังสือยินยอมที่รับรองจากอำเภอ/เขต (ฉบับจริง) พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดา หรือมารดา ที่มาลงนามไม่ได้
  • กรณีบิดามารดาทั้งคู่ไม่มา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจที่รับรองจากอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงบิดา/มารดา และผู้รับมอบอำนาจ

ผู้เยาว์อายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • บัตรประชาชนตัวจริง ของบิดา มารดา (บิดา มารดา ต้องมาลงนามในวันที่ทำ PASSPORT)
  • กรณีที่บิดา หรือมารดา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งคู่ ไม่มาลงนามยินยอม ต้องมีหนังสือยินยอมที่รับรองจากอำเภอ/เขต (ฉบับจริง) พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดา หรือมารดา ที่มาลงนามไม่ได้
  • กรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร มารดาต้องทำหนังสือปกครองบุตร (ปค.14) ออกให้โดยอำเภอ
  • กรณีที่บิดา มารดา จดทพเบียนสมรสกันแล้ว และหย่ากัน ให้นำทะเบียนหย่า (ฉบับจริง) และบันทึกการหย่ามาด้วย (ใจความของบันทึกการหย่า ต้องระบุว่า บุตรอยู่ความปกครองของใคร จึงให้บุคคลนั้นนำบุตรมาทำ PASSPORT และลงนามในใบคำร้องได้) หรือมีคำสั่งศาลที่สิ้นสุดแล้วว่า เด็กอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด (ฉบับจริง)
  • กรณีบิดา หรือมารดา หรือทั้งคู่ อยู่ต่างประเทศ ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจที่ทำที่สถานทูต หือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ (ฉบับจริง)
  • กรณีที่ผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา เปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ตัวจริง มาแสดงในวันที่มาทำ PASSPORT

ขั้นตอนในการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีเลข 13 หลักชัดเจน พร้อมหลักฐานอื่นๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
 2. รับบัตรคิว
 3. บันทึกข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและขวา และถ่ายรูปใบหน้า)
 4. แจ้งความประสงค์ขอรับเล่มทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) ที่เจ้าหน้าที่รับคำร้อง หากต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์  ทั้งนี้ การจ่ายเล่มทางไปรษณีย์เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้อง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเล่มด้วยตัวเอง
 5. ชำระค่าธรรมเนียม และรอรับใบเสร็จ

ค่าธรรมเนียม

การทำหนังสือเดินทาง เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 35 บาท

  • หากยื่นที่กรมการกงสุล หลักสี่ หรือ สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา)  ผู้ขอหนังสือเดินทาง สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
  • กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ขอ
   หนังสือเดินทาง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
  • ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

อายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุ 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้ เมื่อครบ 5 ปีแล้ว หรือเมื่ออายุใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือน ต้องทำเล่มใหม่
 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนหน้าเพิ่มจากเดิม 32 หน้า เป็น 50 หน้า และไม่สามารถเพิ่มหน้าได้

การแก้ไขหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามาถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ยกเว้นลายเซ็น ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเดียวที่สามารถแก้ไขได้ในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดดยเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

สำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานี สังกัดกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ 045-242313-4  โทรสาร 045-242301

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.guideubon.com/