นำรถเข้าลาว ต้องทำพาสปอร์ตรถ
 

เพียงนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง โดยเจ้าของรถจะได้รับพาสปอร์ตรถและสติกเกอร์แสดงประเทศ สำหรับนำไปติดไว้ที่รถก่อนนำรถเข้าประเทศลาวด้วย

ส่วนเอกสารของผู้ขับรถหรือผู้เดินทาง ประกอบด้วย หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จากกรมการกงสุล  และหนังสือผ่านแดน ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ ณ ที่ทำการ บริษัท ขนส่ง จำกัด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชายแดนไทย-ลาว โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปไปแสดง

สำหรับผู้ขับรถ หากมีใบอนุญาตขับรถแบบกระดาษ จะต้องนำใบอนุญาตขับรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่ง ทั่วประเทศ แต่หากมีใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ซึ่งถ่ายรูปเจ้าของลงบนบัตรและมีข้อความ ภาษาอังกฤษกำกับข้อความภาษาไทย สามารถใช้ขับรถในประเทศลาว และประเทศในกลุ่มอาเซียนได้โดยไม่ต้องนำไปแปลอีก

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบพลาสติก สามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเช่นกัน เพียงนำใบอนุญาตฉบับเดิมพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนใบอนุญาตและค่าคำขอ จำนวน 105 บาท และค่าบริการถ่ายรูปอีก จำนวน 100 บาท เท่านั้น

เอกสารประกอบการขอพาสปอร์ตรถยนต์

กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์มาเอง

1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ฉบับจริง)

2. สำเนาเอกสารหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์

3. สำเนาหน้ารายการเสียภาษี

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. ทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์

กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่มาเอง

1. คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (ฉบับจริง)

2. ใบมอบอำนาจตัวจริง อากรแสตมป์ 10 บาท

3. สำเนาใบมอบอำนาจ

4. สำเนาเอกสารหน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์

5. สำเนาหน้ารายการเสียภาษี

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียมการขอพาสปอร์ตรถยนต์ 55 บาท ยื่นขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีโทร. 045-315346-7

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.guideubon.com/