กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

จุดมุ่งหมาย


 
    1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีพื้นฐานความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ

     2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

     3 .เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถมีศักยภาพในการคิดตลอดจนการทำงานได้อย่างอย่างสร้างสรรค์ 

     4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร  

5.เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเกิดความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 

6.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โดยยังคงความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย

 

 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.1 อ21101   ภาษาอังกฤษ 1 60 1.5
อ21102   ภาษาอังกฤษ 2 60 1.5
ม.2 อ22101   ภาษาอังกฤษ 3 60 1.5
อ22102   ภาษาอังกฤษ 4 60 1.5
ม.3 อ23101   ภาษาอังกฤษ 5 60 1.5
อ23102   ภาษาอังกฤษ 6 60 1.5
รวม 360 9.0
         
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.1 อ20201   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 40 1.0
อ20202   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 40 1.0
ม.2 อ20203   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 40 1.0
อ20204   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 40 1.0
ม.3 อ20205   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 40 1.0
อ20206   ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 40 1.0
รวม 240 6.0
         
         
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.4 อ31101   ภาษาอังกฤษ 40 1.0
อ31102   ภาษาอังกฤษ 40 1.0
ม.5 อ32101   ภาษาอังกฤษ 40 1.0
อ32102   ภาษาอังกฤษ 40 1.0
ม.6 อ33101   ภาษาอังกฤษ 40 1.0
อ33102   ภาษาอังกฤษ 40 1.0
รวม 240 6.0
         
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.4 อ31201   ภาษาอังกฤษ 20 0.5
อ31202   ภาษาอังกฤษ 20 0.5
ม.5 อ32201   ภาษาอังกฤษ 20 0.5
อ32202   ภาษาอังกฤษ 20 0.5
ม.6 อ33201   ภาษาอังกฤษ 20 0.5
อ33202   ภาษาอังกฤษ 20 0.5
รวม 120 3.0