กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา


จุดมุ่งหมาย
     

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ในเรื่องธรรมชาติ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ    ของมนุษย์

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี เกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว  การเคลื่อนไหว    การออกกำลังกาย

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ในการเล่นเกมกีฬาไทยและการกีฬาสากล

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติและค่านิยมที่ดี ในการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรคและ

   ความปลอดภัยในชีวิต

5. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับ สุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 
 
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
         
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.1 พ21101   สุขศึกษา 20 0.5
พ21102   พลศึกษา 20 0.5
พ21103   สุขศึกษา 20 0.5
พ21104   พลศึกษา 20 0.5
ม.2 พ22101   สุขศึกษา 20 0.5
พ22102   พลศึกษา 20 0.5
พ22103   สุขศึกษา 20 0.5
พ22104   พลศึกษา 20 0.5
ม.3 พ23101   สุขศึกษา 20 0.5
พ23102   พลศึกษา 20 0.5
พ23103   สุขศึกษา 20 0.5
พ23104   พลศึกษา 20 0.5
รวม 240 6.0
         
         
         
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
         
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.4 พ31101   สุขศึกษา 20 0.5
พ31102   พลศึกษา(ฟุตซอล) 20 0.5
ม.5 พ32101   สุขศึกษา 20 0.5
พ32102   พลศึกษา(กิจกรรมเข้าจังหวะ) 20 0.5
ม.6 พ33101   สุขศึกษา 20 0.5
พ33102   พลศึกษา(ศิลปะป้องกันตัว) 20 0.5
รวม 120 3.0
         
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน  (ชั่วโมง) หน่วยกิต
ม.4 พ30201   วอลเล่ย์บอล (แผนวิทย์) 20 0.5
พ30202   เปตอง 20 0.5
ม.5 พ30201   วอลเล่ย์บอล (แผนศิลป์) 20 0.5
พ30203   แบตมินตัน 20 0.5
พ30204   บาสเกตบอล 20 0.5
ม.6 พ30205   เกมและกีฬานันทนาการ 20 0.5
พ30206   แฮนด์บอล 20 0.5
รวม 140 3.5