สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 

 

  สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า – แดง ”

ฟ้า   หมายถึง   ความกว้างไกล
แดง   หมายถึง   ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

 

คติพจน์ของโรงเรียน
“ ปญญา  เยว  ปวฑฒติ ”
( บุคคลก้าวหน้าด้วยปัญญา )


 

ปรัชญาของโรงเรียน
ปัญญาเลิศ   เทิดคุณธรรม   นำสังคม

 

ที่ตั้งสถานศึกษา

              โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อยู่ติดชายแดนไทยลาว  โดยห่างจากด่านช่องเม็กประตูสู่อินโดจีน 8  กิโลเมตร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 
บ้านสวนป่า  ถนนช่องเม็ก
-บุณฑริก  ตำบลช่องเม็ก   อำเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี  
34350   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
    
โทรศัพท์   0
– 4544 – 1500   หรือ  0 – 4531 – 8594

 

 

เส้นทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  มาถึงโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
แผนที่ภายในโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น