บุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก


นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษา (ค.ม.)
 


นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ผลงานเผยแพร่ 

 


นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
 
 

 
         
 

ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ

  นางบุญล้อม  แก้วดอน
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)
  ปริญญาโท : -
  ผลงานเผยแพร่ :
   
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

  นายกิติกร  บุญเสริม
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
   
     

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

  นางพรพรรณ  สมชาติ
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  นายศรชัย  ชินราช
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ดนตรีคีตศิลป์ไทย  (ศษ.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
 
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอนภาษาไทย

  นางวรรณดี  กุลบุญญา
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ภาษาไทย  (กศ.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
     
 

ปฏิบัติการสอนภาษาไทย

  นางเพ็ญนภา  จันกันทะ
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : ภาษาไทย  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์  (รป.ม.)
     
     

ปฏิบัติการสอนภาษาไทย

  นางสาวสิริกร อนุดำ
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : ภาษาไทย  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์

  นางสาวทิราวรรณ์  ปริโต
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
  ผลงานเผยแพร่ :
     
     
 

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์

  นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
  ผลงานเผยแพร่ :
     
     

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์

  นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
     
 

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์

  ว่าที่ ร.ต.วินิจชัย  ทองทิพย์
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
     

ปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์

  นางสาวอรพิน  อินสา
  ตำแหน่ง

:

ผู้ช่วยครู
  ปริญญาตรี : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
   
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์?
ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์

  นางทิชากร  พิมพ์ทอง
  ตำแหน่ง

:

ครู 
  ปริญญาตรี : ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

ปฏิบัติการสอนชีววิทยา

  นางบุญล้อม  แก้วดอน
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
     

ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์

  นางสุภาวดี  มงคลการ
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
 ผลงานเผยแพร่ :
     
 

ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์

  นางธรรมภร  ขำเพ็ชร
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ปริญญาตรี : ฟิสิกส์ (วท.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
     

ปฏิบัติการสอนเคมี

  นายสุวรรณ  มณีรัตน์
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : เคมี (วท.บ.)
  ปริญญาโท :  
     
 

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์

  นางสาวรัตติการ  อ่อนโยน
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
     
     

ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์

  นางสาวพรรณพิมล  ศรีแก้วกุล
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
     
 

ปฏิบัติการสอนฟิสิกส์

  นางสาวจันทร์จิรา  ดาราสว่าง
  ตำแหน่ง

:

ผู้ช่วยครู
  ปริญญาตรี : การสอนฟิสิกส์ (กศ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา

  นายนพดล  มูลหล้า
  ตำแหน่ง

:

ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : สังคมศึกษา  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
 ผลงานเผยแพร่ :
     
 

ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์

  นายรมย์รวินท์  เชิดชู
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
     
     

ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์

  นายวรพงษ์  สุโคตร
  ตำแหน่ง

:

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
  ปริญญาตรี : สังคมศึกษา  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
 ผลงานเผยแพร่ :
     
 

ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์

  นางสาวจิราพร  มีแก้ว
  ตำแหน่ง

:

คร
  ปริญญาตรี : สังคมศึกษาและมานุษยวิทยา  (ศศ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
     

ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์

  นายถาวร  วงสาลี
  ตำแหน่ง

:

ผู้ช่วยครู
  ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

ปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์

  นางสาวกุลวดี  ทองปัน
  ตำแหน่ง

:

ผู้ช่วยครู
  ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

  นายวรชัย  ยืนมั่น
  ตำแหน่ง

:

ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : พลศึกษา (ค.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
 ผลงานเผยแพร่ :
     
 

ปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

  นายนิยม  พานิชกุล
  ตำแหน่ง

:

ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : พลศึกษา (ค.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
  :  
     
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปฏิบัติกาสอน
นาฏศิลป์

  นายกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : นาฏศิลป์  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

ปฏิบัติการสอนดนตรีพื้นบ้าน

  นายศรชัย  ชินราช
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ดนตรีคีตศิลป์ไทย  (ศษ.บ.)
  ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
     

ปฏิบัติการสอนศิลปะ

 
  ตำแหน่ง

:

 
  ปริญญาตรี :  
  ปริญญาโท : -
     
 

ปฏิบัติการสอนดุริยางค์

  นายอภิลักษณ์  แพงไธสงค์
  ตำแหน่ง

:

ผู้ช่วยครู
  ปริญญาตรี : ดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก) (ศศ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชชีพ
ปฏิบัติการสอนเกษตรกรรม

  นางสาวพรสวรรค์ สังวร
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : เกษตรกรรม (ค.บ.)
  ปริญญาโท :  
     
 

ปฏิบัติการสอนคหกรรม

  นางสาวชนากานต์ ร่มศรี
  ตำแหน่ง

:

ครู
  ปริญญาตรี : เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
  ปริญญาโท :  
     
     

ปฏิบัติการสอนเกษตรกรรม

  นางสาวปิยะวดี  สีหาสาร
  ตำแหน่ง

:

ผู้ช่วยครู
  ปริญญาตรี : การบริหารธุรกิจการตลาด (บธ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
   
     

 
         
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

  นางพรพรรณ  สมชาติ
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

  นายกิติกร  บุญเสริม
  ตำแหน่ง

:

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ  (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
   

ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

  นางสาวศิรินภา รัชอินทร์
  ตำแหน่ง

:

คร
  ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
 

ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

  นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี
  ตำแหน่ง

:

คร
  ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
  ปริญญาโท : -
     
   
     

ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน

 
  ตำแหน่ง

:

 
  ปริญญาตรี :  
  ปริญญาโท : -
     
 
   
     

 
         

 

 
  ข้าราชการครู
         
 
  นายกฤษณ์พงศ์  วรรณทอง
วิชาเอกนาฏศิลป์ (ค.บ.)

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรพรรณ  สมชาติ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุญล้อม  แก้วดอน
วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกิติกร  บุญเสริม
วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
         
 
  นางสาวทิราวรรณ์  ปริโต
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ป.โท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายศรชัย  ชินราช
วิชาเอกดนตรี (ศษ.บ.)

ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรชัย  ยืนมั่น
วิชาเอกพลศึกษา (ค.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิยม  พานิชกุล
วิชาเอกพลศึกษา (ค.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
         
 
  นายนพดล  มูลหล้า
 วิชาเอก
สังคมศึกษา (ค.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ค.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี  มงคลการ
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
พิเศษ
นางวรรณดี  กุลบุญญา
วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
พิเศษ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (วท.บ.)

ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
         
 
  นายรมย์รวินท์  เชิดชู
วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (ค.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรพงษ์  สุโคตร
วิชาเอกสังคมศึกษา (ค.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
นางธรรญภร  ขำเพ็ชร
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 
นางสาวสุกันยา  เงินมั่น
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ป.โท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
         
 
  นางสาวรัตติการ  อ่อนโยน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
ป.โท หลักสูตรและการสอน  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง  ครู
นายสุวรรณ  มณีรัตน์
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ตำแหน่ง ครู
 
นางทิชากร  พิมพ์ทอง
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ตำแหน่ง  ครู
 
นางเพ็ญนภา  จันกันทะ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ป.โท  รัฐประศาสนศาสตร์  (รป.ม.)
ตำแหน่ง ครู
         
 
  ว่าที่ ร.ต.วินิจชัย  ทองทิพย์
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวพรรณพิมล  ศรีแก้วกุล
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
ป.โท การบริหารการศึกษา  (ศษ.ม.)
ตำแหน่ง  ครู
นางสาวพรสวรรค์ สังวร
วิชาเอก เกษตรกรรม (ค.บ.)
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวชนากานต์ ร่มศรี
วิชาเอก เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.)
ตำแหน่ง ครู
 
         
 
  นางสาวสิริกร อนุดำ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ตำแหน่ง ครู
นางสาวศิรินภา รัชอินทร์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ตำแหน่ง ครู
นางสาววิชชุดา โพธิ์ภักดี
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจิราพร  มีแก้ว
วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ศศ.บ.)
ตำแหน่ง
ครู
         
  ครูอัตราจ้างรายเดือน (อบจ.)
         
 
  นางสาวกุลวดี  ทองปัน
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
ผู้ช่วยครู
 
 นางสาวปิยะวดี  สีหาสาร
วิชาเอกการบริหารธุรกิจการตลาด (บธ.บ.)
ผู้ช่วยครู
 
นางสาวจันทร์จิรา  ดาราสว่าง
วิชาเอก การสอนฟิสิกส์ (กศ.บ.)
ผู้ช่วยครู
นายอภิลักษณ์  แพงไธสงค์
วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ตะวันตก) (ศศ.บ.)
ผู้ช่วยครู
         
     
  นางสาวอรพิน  อินสา
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ผู้ช่วยครู
นายถาวร  วงสาลี
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)
ผู้ช่วยครู

 
   
         
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน (อบจ.)
   
 
 
นายรณชิต  พรหมสุวงศ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   นางสาวปรียาภา  วงศ์ภูธร
ปวส. บัญชี
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 นางสาวสุมาลา  ทองปัน
ปวส. บัญชี
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
         
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (อบจ.) พนักงานจ้างตามภารกิจ (โรงเรียน)
 
  นายหวานใจ  ยุตกิจ 
นักการภารโรง
นายบน  บุญปก 
นักการภารโรง
นายสรวิช  สร้อยคำ
พนักงานขับรถ
นายประกาย  ภิรมย์ชื่น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
         

กลับขึ้นด้านบน