โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก รั้ว ฟ้า - แดง ยินดีต้อนรับค่ะ....................................            

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัฒนา  เตชะโกมล
ผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายประเสริฐ  จูมลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงานเผยแพร่ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวอุไรพร  บรรพตาธิ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
มาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการครูรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายแผนงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
สถิติจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน

สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อกลักษณ์ของโรงเรียน
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระภาษาไทย 
สาระคณิตศาสตร์
สาระวิทยาศาสตร์
สาระสังคมศึกษาฯ
สาระสุขศึกษา และพลานามัย
สาระศิลปะ
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระภาษาต่างประเทศ
 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ลูกเสือ/เนตนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
 
ตราโรงเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนกิจกรรมตารางสอบ
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร
ด่านพรมแดนช่องเม็ก
- ทำ E-PASSPORT
- ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน
- ระเบียบการข้ามแดน
- การนำรถออกต่างประเทศ
- การนำรถเข้าลาว
- รถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
เขื่อนสิรินธร
วนอุทยานแก่งตะนะ
พัทยาน้อย
บ่อน้ำบุ้น
แก่งอีเขียว(น้ำตกห้วยทรายใหญ่)
   ผลงานเผยแพร่
นายนิเวศ  มงคลการ   [1]  [2]
นางบุญล้อม  แก้วดอน   [1]  [2]
นางพรพรรณ  สมชาติ
นางทิวาวรรณ์  บุญเสริม
นางสุภาวดี  มงคลการ
นางสาวหนึ่งอนงค์  คำภาทู
นายวรชัย  ยืนมั่น 
    
นายนพดล  มูลหล้า
นายเศรษฐพงษ์  ประเปรียว
นายวรพงษ์  สูโคตร
   สถานที่สำคัญ / ประเพณี
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบล [1]  [2]  [3]
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ชมรมอนุรักษ์ม้าบ้านสิรินธร
วัดป่าโพธิญาณ วัดเขื่อน (สาขาที่ 8)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 


  Guestbook
ความเคลื่อนไหวเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กของเรา
 
 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา  

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564  งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุมภูผาผึ้ง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนด้วย
 

         

------------------------------------------------------------------------------------

ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศอาสา ในการนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศอาสา ในการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ นำโดย ผศ.นันทา โพธิ์คำ และดร นิคม สุวพงศ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

  

------------------------------------------------------------------------------------

เหล่ากาชาดพบนักเรียนทุนพระเทพ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ดำเนินการจัดแผนออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการติดตามผลการเรียน และความประพฤติ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 8 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
 

  

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมในโรงเรียนที่ผ่านมา >>>
ผลงานครู และบุคลากร /กิจกรรมครูและบุคลากร  
  เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก และหน่วยงานในเขตอำเภอสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โดยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำคณะถวายทำความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งคณะได้กล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" จากนั้นคณะได้ร่วมกันจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการทำอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 

           

------------------------------------------------------------------------------------

  ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เพื่อประกอบการพิจารณาประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2654)

 

    

------------------------------------------------------------------------------------

  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยมีท่านรองอุไรพร บรรพตาธิ หัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จำนวน 4 คน และ คณะครูโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น จำนวน 6 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก

 

  

  

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมครูที่ผ่านมา >>>
กิจกรรมชุมชน     
ทำบุญตักบาตรช่องเม็ก
วันที่  28 มกราคม 2564  นายวัฒนา  เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญตักบาตร ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก โดยมีนายอำเภอสิรินธรเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

      

------------------------------------------------------------------------------------

ดูกิจกรรมชุมชนที่ผ่านมา >>>

เบ็ตตี้ FanPage  

ผลงานทางช่องทาง Youtube โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก  

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ  
ข่าวการศึกษา     

<< กลับขึ้นด้านบน >>

สพฐ กรมสามัญ  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม    ห้องสมุดดิจิตอล    คณิตศาสตร์     ลาวออนไลน์      EDU text       วัดผลจุดคอม      ไทย ทู เลิน       พจนานุกรมไทย บุค พอยท์ วิชาการดอทคอม หมู่บ้านครู สังคมศึกษาออนไลน์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก ลานธรรม สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่นเน็ตอย่างไรให้สนุก ความรู้เศรษฐศาสตร์ Think.com NecTec สรรสาร 

นายก อบจ. อุบลฯ

นายกานต์ กัลป์ตินันท์
นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองนายก อบจ. อุบลฯ

นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช
รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองนายก อบจ. อุบลฯ

นายสิทธิพล เลาหะวนิช
รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองนายก อบจ. อุบลฯ

นายอภิรักษ์  นามบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี

รองปลัด อบจ.อุบลฯ

นายอุทัย  วะรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
รักษาการฯ ปลัด อบจ.อุบลราชธานี
 

รองปลัด อบจ.อุบลฯ

นายสวัสดิ์  ฤทธิ์สิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.สำนักการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
 

ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ

นางบัณฑิตา  วงค์งาม
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
  หน่วยงานราชการ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สพฐ.
  สพม.29
 
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
 
  โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

   แหล่งความรู้
   แหล่งความรู้คุณครู

  คุณครู.คอม

ศรีไทย.คอม

  วิชาการคอม

ครูไทย

  วัดผล.คอม

ด.เด็ก

  กระดานดำ.คอม

สสวท.

  ไทยกู๊ดวิว.คอม

บ้านความรู้

  สารานุกรมไทย

คนไทย

  อักษร.คอม

ดิกชันนารี่

  ห้องสมุดกฎหมาย

พจนานุกรม

  ทะเบียนราษฎร์

รหัสไปรษณีย์

  

   กิจกรรมคนเก่ง

 
นางสาวศิริพร สุระไพฑูรย์
วามแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอของรัฐบาล 
.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวจบการศึกษาปริญญาตรี ณ  ประเทศอิตาลี

 

   ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์
 

   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ


05 พฤษภาคม, 2564
เวลา 21:00:16


 


   โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 
งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
หมู่ 11 บ้านสวนป่า  ตำบลช่องเม็ก  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  34350

Tel. 0-4525-2671  Fax: 0-4525-2672   Email:
chongmek_school@hotmail.com