วันเดือนปี

กิจกรรม

23 เมษายน 2564 อนุมัติจบนักเรียน ม.3 และ ม.6  ครั้งที่ 2
12-22 เมษายน 2564 ดำเนินการแก้ผลการเรียนนักเรียนที่ไม่เป็นปกติให้แล้วเสร็จ
9 เมษายน 2564 อนุมัติจบนักเรียน ม.3 และ ม.6  ครั้งที่ 1
5 เมษายน 2564 ประกาศผลการเรียนนักเรียน ม.3 และ ม.6
30-1 เมษายน 2564 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
25 มีนาคม 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6
5 มกราคม 2564 แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
ถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตั้งแต่วันพุธที่ 6 ม.ค.2564 - 11 ม.ค.2564 
1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
4 มิถุนายน 2563 รายงานตัว-มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 09.00 - 12.00 น.
5 มิถุนายน 2563 รายงานตัว-มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา 09.00 - 12.00 น.
      เอกสารการสมัครให้นำส่งฝ่ายบริหารวิชาการในวันมอบตัว
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ในวันเปิดมอบตัว-รายงานตัว ดังนี้
1.รูปถ่ายนักเรียน 2 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน, บิดา, มารดา จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดา จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบ ปพ.1 จำนวน 1 แผ่น
5.สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 แผ่น
31 มีนาคม 2563 ประกาศรับสมัครนักเรียน  ม.1 และ ม.4