กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – 6)   แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

ชั้น

ภาคเรียนที่

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนชม./ภาคเรียน

.4

1

ฟิสิกส์พื้นฐาน (ว 31101)

เคมีพื้นฐาน (ว 31102)

ชีววิทยาพื้นฐาน (ว 31103)

2.0

1.5

1.5

80

60

60

2

ฟิสิกส์ 1 (ว 30201)

เคมี 1 (ว 30221)

ชีววิทยา 1 (ว 30241)

1.5

1.0

1.0

60

40

40

.5

1

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว 32101)

ฟิสิกส์ 2 (ว 30202)

เคมี 2 (ว 30222)

ชีววิทยา 2 (ว 30242)

1.0

1.5

1.0

1.5

40

60

40

60

2

ฟิสิกส์ 3 (ว 30203)

เคมี 3 (ว 30223)

ชีววิทยา 3 (ว 30243)

1.5

1.5

1.0

60

60

40

.6

1

ฟิสิกส์ 4 (ว 30204)

เคมี 4 (ว 30224)

ชีววิทยา 4 (ว 30244)

โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ (ว 30281)

1.0

1.5

1.5

1.0

40

60

60

40

2

ฟิสิกส์ 5 (ว 30205)

เคมี 5 (ว 30225)

ชีววิทยา 5 (ว 30245)

1.0

1.5

1.5

40

60

60

รวมหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ตลอดหลักสูตร

26.5

1,060

หมายเหตุ  (1) เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็นสาระพื้นฐาน 6 หน่วยกิต  สาระเพิ่มเติม 20.5 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.
4 – 6)   แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา – เทคโนโลยี

ชั้น

ภาคเรียนที่

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนชม./ภาคเรียน

.4

1

ฟิสิกส์พื้นฐาน (ว31101)

เคมีพื้นฐาน (ว31102)

ชีววิทยาพื้นฐาน (ว31103)

2.0

1.5

1.5

80

60

60

2

นิเวศวิทยาท้องถิ่น (ว30246)

1.0

40

.5

1

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว32101)

1.0

40

2

พลังงานกับชีวิต (ว30206)

1.0

40

.6

1

โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ (ว30281)

1.0

40

 

2

เคมีอุตสาหกรรม (ว30226)

1.0

40

รวมหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ตลอดหลักสูตร

10

400

หมายเหตุ  (1) เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 10 หน่วยกิต แบ่งเป็นสาระพื้นฐาน 6 หน่วยกิต  สาระเพิ่มเติม 4 หน่วยกิต