กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
รายวิชาพื้นฐาน   

ระดับชั้น

รหัสวิชา

รายวิชา

เวลาเรียน(ชั่วโมง)

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 

.1

21101

สังคมศึกษา

40

1.0

ภาคเรียนที่  1

21102

สังคมศึกษา

40

1.0

ภาคเรียนที่  2

21103

ประวัติศาสตร์

20

0.5

ภาคเรียนที่  1

21104

ประวัติศาสตร์

20

0.5

ภาคเรียนที่  2

21105

พระพุทธศาสนา

20

0.5

ภาคเรียนที่  1

21106

พระพุทธศาสนา

20

0.5

ภาคเรียนที่  2

.2

22101

สังคมศึกษา

40

1.0

ภาคเรียนที่  1

22102

สังคมศึกษา

40

1.0

ภาคเรียนที่  2

22103

ประวัติศาสตร์

20

0.5

ภาคเรียนที่  1

22104

ประวัติศาสตร์

20

0.5

ภาคเรียนที่  2

22105

พระพุทธศาสนา

20

0.5

ภาคเรียนที่  1

22106

พระพุทธศาสนา

20

0.5

ภาคเรียนที่  2

.3

23101

สังคมศึกษา

40

1.0

ภาคเรียนที่  1

23102

สังคมศึกษา

40

1.0

ภาคเรียนที่  2

23103

ประวัติศาสตร์

20

0.5

ภาคเรียนที่  1

23104

ประวัติศาสตร์

20

0.5

ภาคเรียนที่  2

23105

พระพุทธศาสนา

20

0.5

ภาคเรียนที่  1

23106

พระพุทธศาสนา

20

0.5

ภาคเรียนที่  2

 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   (ภาคเรียนที่ 1)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4   (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ช.ม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ช.ม.)

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

31101  สังคมศึกษา (หน้าที่พลเมือง)

1.0/40

 

31102  สังคมศึกษา 2 (พระพุทธศาสนา)

1.0/40

31103 ประวัติศาสตร์ 1

0.5/20

 

31104  ประวัติศาสตร์ 2

0.5/20

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.5/60

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.5/60

 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   (ภาคเรียนที่ 1)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ช.ม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ช.ม.)

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

32101  สังคมศึกษา 3     (เศรษฐศาสตร์)

1.0/40

 

32102  สังคมศึกษา 4

(พระพุทธศาสนา)

1.0/40

32103 ประวัติศาสตร์3

0.5/20

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.5/60

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.0/40

 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   (ภาคเรียนที่ 1)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6   (ภาคเรียนที่ 2)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ช.ม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน
หน่วยกิต/ช
.ม.)

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

33101  สังคมศึกษา 5(ภูมิศาสตร์)

1.0/40

 

33102  สังคมศึกษา 6 (พระพุทธศาสนา)

1.0/40

33103 ประวัติศาสตร์ 4

0.5/20

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.5/60

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

1.0/40

 หมายเหตุ :  ในรายวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาสามารถเปิดในรายวิชาอื่นได้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเห็นชอบ