กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน
2 ช่องเม็ก   พุทธศักราช 2555

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

รายวิชาพื้นฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑--๓ (ภาคเรียนที่ ๑)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑--๓ (ภาคเรียนที่ ๒)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

ภาษาไทย  ท๒๑๑๐๑

.

 

ภาษาไทย  ท๒๑๑๐๒

.

ภาษาไทย  ท๒๒๑๐๑

.

 

ภาษาไทย  ท๒๒๑๐๒

.

ภาษาไทย  ท๒๓๑๐๑

.

 

ภาษาไทย  ท๒๓๑๐๒

.

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

การเขียน ๑ ท๒๐๒๐๑

.

 

การเขียน  ๒  ท๒๐๒๐๒

.

การอ่าน ๑ ท๒๐๒๐๓

.

 

การอ่าน  ๒  ท๒๐๒๐๔

.

การพูด ๑ ท๒๐๒๐๕

.

 

การพูด  ๒  ท๒๐๒๐๖

.

 

 

 

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 

 

โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน
2 ช่องเม็ก   พุทธศักราช 2555

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔---(ภาคเรียนที่ ๑)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔--๖ (ภาคเรียนที่ ๑)

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

ภาษาไทย  ท๓๑๑๐๑

.

 

ภาษาไทย  ท๓๑๑๐๒

.

ภาษาไทย  ท๓๒๑๐๑

.

 

ภาษาไทย  ท๓๒๑๐๒

.

ภาษาไทย  ท๓๓๑๐๑

.

 

ภาษาไทย  ท๓๓๑๐๒

.

 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

วรรณคดี ๑  ท๓๐๒๐๑

.

วรรณคดี ๒  ท๓๐๒๐๒

.

 

วรรณคดี ๓  ท๓๐๒๐๓

.

วรรณคดี ๔  ท๓๐๒๐๔

.

 

วรรณคดี ๕  ท๓๐๒๐๕

.

 

 

 

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

 

 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น